• CHARITATÍVNY BEH MARY´S MEALS

     • Vo štvrtok 24. 9. 2020 sme bežali charitatívny beh Mary´s Meals za africké deti, ktorým sme tak registráciou zaplatili jedno teplé jedlo na ich školský rok. Ďakujeme všetkým zapojeným.

    • PRIHLASOVANIE SA NA SV. OMŠU V STREDU - DOLEŽITÉ!!!
     • PRIHLASOVANIE SA NA SV. OMŠU V STREDU - DOLEŽITÉ!!!

     • Nakoľko platia obmedzenia v počte účastníkov hromadných podujatí, akým je aj sv.omša, budeme sa musieť v najbližších týždňoch elektronicky prihlásiť na sv. omšu. Týka sa to samozrejme LEN sv.omše v STREDU (iné dni je nás ako šafránu :-) Prihlasovanie bude spustené vždy v utorok od 13.30 - 21.00 hod. na tomto linku: https://sites.google.com/view/prihlasovanie-omsa. Je nám ľúto, že táto ponuka je len pre aktuálnych študentov školy a zamestnancov. Rodičov, absolventov a priateľov našej školy radi privítame, keď to situácia dovolí.

     • OZNAM

     • V zmysle usmernení vydaných MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR, v snahe dodržiavať aktuálne hygienické a  epidemiologické opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19 je 

      ZAKÁZANÝ VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY

      v čase vyučovania od 730 – 1500!

      Výnimku majú osoby s povolením vstupu potvrdeným riaditeľom školy a s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby!

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas tohto obdobia odporúčame využívať tieto kontakty:

      e-mail: kgsm@kgsm.sk alebo telefón 048/415 30 87

     • COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe aktuálnych usmernení je nosenie rúška naďalej povinné nielen v spoločných priestoroch školy, ale aj v triedach počas celého vyučovania (toto nariadenie platí predbežne do 30. 9. 2020). Prezentáciu s najdôležitejšími informáciami ohľadom prevecie ochorenia COVID-19 nájdete v prílohe.  

      Prevencia COVID_prezentácia

     • 14. 9. 2020 - riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010Z.z.
      poskytuje z prevádzkových dôvodov

      riaditeľské voľno dňa 14. septembra 2020 (pondelok).

      Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v stredu 16. septembra 2020.

      Mgr. Ľubomír Kopál
      riaditeľ školy

     • Momentka z prázdnin

     • Opäť si chceme skrášliť priestory školy našimi prázdninovými spomienkami, a tak vás pozývame zapojiť sa do aktivity Momentka z prázdnin. Stačí poslať 1 fotografiu, napísať svoje meno a triedu, prípadne, čo fotografia mala zachytiť. Jeden z vás, ktorí sa zapojíte, bude odmenený sladkou odmenou. Vašu momentku posielajte mailom na adresu o.Borisa (boris.brutovsky@gmail.com), alebo do správ na FB našej školy. Fotografie budeme zbierať do 15. septembra. A keď si prišiel/prišla v čítaní až sem, neváhaj a hneď vyber nejakú fotku a podeľ sa s nami.

     • Začiatok šk. roka - organizačné pokyny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína v stredu 2. 9. 2020.  Prvé ročníky (I. A, I. B, príma) prichádzajú do školy o 8:30 cez hlavný vchod. Musia mať pri sebe obe vyhlásenia týkajúce sa prevencie COVID podpísané rodičmi. Je potrebné mať nasadené rúško. Žiaci prvých ročníkov budú mať triednické hodiny s triednym učiteľom. O 10:00 sa na šk. dvore bude konať sv. omša. Sv. omša nie je určená pre verejnosť (rodičia, absolventi školy a pod.). 

      Ostatné triedy prichádzajú priamo na sv. omšu, ktorá začína o 10:00 a bude sa konať v exteriéri na zadnom školskom dvore. Je potrebné mať nasadené rúško a vhodne sa obliecť. Títo žiaci do budovy nevstupujú, idú priamo dozadu na školský dvor a po sv. omši odchádzajú domov, prípadne idú na obed do jedálne. Vyhlásenia COVID im stačí odovzdať vo štvrtok triednemu učiteľovi. V prípade, že bude pršať, pošleme v stredu ráno cez Edupage správu žiakom, aby prišli priamo do katedrály - sledujte prosím Edupage!

      Na internáte sú v stredu do 10:00 prítomné vychovávateľky. Po skončení sv. omše bude na internátoch zabezpečená služba.

      Jedáleň je prvý šk. týždeň pre KGŠM otvorená v stredu až v piatok od 11:30 do 12:30, môžete si objednať stravu. Žiakov budú v jedálni koordinovať triedni učitelia podľa pripraveného harmonogramu. 

      Vo štvrtok začínajú žiaci prímy až kvarty o 8:30, ostatní o 9:00 v triedach. Budú sa konať triednické hodiny a žiaci budú dostávať učebnice. Je potrebné si priniesť tašku a písacie potreby. Dozor na internáte ráno do 9:00 a popoludní po skončení vyučovania bude zabezpečený. 

      Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú najmä vo svojej triede tak, aby sa žiaci z rôznych tried nepremiešavali. Na všetkých chodbách budú zabezpečené dozory.

      V piatok  sa budú konať účelové cvičenia v prírode od 9:00 - každá trieda v sprievode triedneho učiteľa a 1 ďalšieho učiteľa. Je potrebné sa vhodne obliecť a obuť. Dozor na internáte ráno do 9:00 a popoludní po skončení vyučovania bude zabezpečený. V prípade zlého počasia bude prebiehať vyučovanie (2.-4. vyučovacia hodina).

      Tešíme sa na Vás a veríme, že spoločne začiatok školského roka spojený s mnohými preventívnymi opatreniami zvládneme! 

       

     • Jazykový kvet 2020 - celoslovenské finále

     • Napriek pandémii sa aj tento školský rok uskutočnila súťaž Jazykový kvet pre recitátorov online formou. Žiačka našej školy, primánka Hanka Hrašková, sa prebojovala až do celoslovenského finále v kategórii Poézia a próza v talianskom jazyku a obsadila v ňom krásne prvé miesto.

      K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Dôležitý oznam - prevencia ochorenia COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pri príležitosti začiatku šk. roka a obnovenia šk. dochádzky Vás prosíme o spoluprácu v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19.

      Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

      1. Žiak je povinný predložiť pri prvom nástupe do školy 2 dokumenty podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom: zdravotný dotazník (príloha 2), v ktorom nás informuje o tom, či v 2. polovici augusta vycestoval do zahraničia a či sa zúčastnil hromadných akcií a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Bez odovzdania oboch týchto dokumentov sa nemôže zapojiť do vyučovacieho procesu. Prosíme, aby ste si ich vopred vytlačili a podpísané 2. 9. 2020 priniesli do školy. 

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak_aktualizovany.docx

      ​​​​​​​zdravotny_dotaznik_ziak_aktualizovany.docx

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak predkladá vždy, ak preruší dochádzku do školy na viac ako tri dni (napr. z dôvodu choroby alebo iných závažných dôvodov). 

      2. Vstup žiakov do školy je možný len s nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Zákonný zástupca do školy ani na internát na začiatku šk. roka vstupovať s dieťaťom nemôže!!!

      3. Do 15. 9. 2020 žiaci povinne nosia rúško vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy.

      4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského internátu.

      5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná teplota je 37,2 °C).

      6. Žiaci si dezinfikujú ruky pri vchode do budovy, kde je umiestnený bezdotykový dezinfekčný prístroj. Je vhodné dať deťom do školy malý dezinfekčný gél alebo vlhčené obrúsky, aby si v prípade potreby mohli ruky dezinfikovať kedykoľvek.

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu bude upravená v súlade s usmerneniami ministerstva školstva. O otvorení šk. roka budete informovaní v najbližších dňoch. 

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte

     • V stredu 2. 9. 2020 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 7:00 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza spredu od telocvične. Zákonným zástupcom je z dôvodu prevencie ochorenia COVID-19 vstup do priestorov školy a šk. internátu zakázaný.

      Žiak je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka na šk. internát 2 dokumenty podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom: zdravotný dotazník (príloha 2), v ktorom nás informuje o tom, či v 2. polovici augusta vycestoval do zahraničia a či sa zúčastnil hromadných akcií a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Bez odovzdania oboch týchto dokumentov nemôže byť ubytovaní na šk. internáte. Prosíme, aby ste si ich vopred vytlačili a podpísané 2. 9. 2020 priniesli a predložili vychovávateľke. 

      vyhlasenie_o_bezinfekčnosti_priloha_1.docx

      zdravotný_dotaznik_ziak_priloha_2.docx


      Žiaci musia mať na celý týždeň k dispozícii dostatočný počet čistých rúšok (2 na deň). Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). Vo štvrtok alebo v piatok sa žiaci zúčastnia účelových cvičení - je potrebné, aby mali vhodnú obuv a oblečenie na turistický výlet do prírody.  

      Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Poplatok za internát pre príslušný mesiac sa hradí vopred. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu budú v druhej polovici augusta k dispozícii na sekretariáte školy (048/415 30 87). Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

     • Informácie o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie sa môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87) od 18. 8. 2020. Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - je ním prístupový kód do objednávacieho systému. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra). 

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

     • Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2019 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR). 

      Žiadosť predkladáte na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

     • Súťaž Spievam po francúzsky

     • Dňa 21.6.2020 sa konalo výnimočné online  celoslovenské kolo súťaže Spievam po francúzsky. Zúčastnilo sa jej viacero žiakov našej školy, ktorým ďakujeme za peknú reprezentáciu. Špeciálne gratulujeme Natálii Nociarovej zo septimy, ktorá vyhrala vo svojej kategórii krásne 1.miesto!

     • Primičná sv. omša nášho absolventa a novokňaza Mateja

     • V nedeľu, 21. júna, sa uskutočnila v Podzámčoku primičná svätá omša nášho absolventa a už novokňaza, Mateja Izraela. Javorčatá, v podaní absolventov a Matejových priateľov, mali tú česť zaspievať si na tejto výnimočnej a krásnej slávnosti. Boh žehnaj nášho novokňaza.

     • Kňazská vysviacka nášho absolventa

     • Máme radosť, že si Pán vybral za svojho služobníka pri oltári aj absolventa našej školy, Mgr. Mateja Izraela. Týmto Vás chceme pozvať na jeho kňazskú vysviacku, ktorá bude v Kostole nanebovzatia PM v Banskej Bystrici v sobotu 20.6.2020 o 10.00 hod. a tiež poprosiť o modlitby za neho. Veríme, že v novom školskom roku ho privítame aj na sv. omši v našej kaplnke a prijmeme novokňazské požehnanie.

     • Výsledky prijímacieho konania na osemročné gymnázium

     • Výsledky prijímacieho konania na osemročné štúdium v odbore 79 02 J00 gymnázium si môžete pozrieť v priloženom súbore podľa kódu uchádzača, ktorý nájdete v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorá Vám bola zaslaná elektronicky.  Riaditeľ školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      výsledky_prijímacích_skúšok_8RG


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov

      Prosíme zákonného zástupcu prijatého uchádzača, aby do 24. júna 2020 doručil Katolíckemu gymnáziu záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou/osobne na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest po zápise a počet voľných miest na webovom sídle KGŠM.

      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu,  riaditeľ školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voci_rozhodnutiu_o_neprijati_8RG.docx​​​​​​​


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.