• Projekt "Anjeli strážni"

   • Anjeli strážni je autorský projekt KGŠM zameraný na podporu duševného a fyzického zdravia, s ktorým sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022". Stali sme sa jednou z 19 škôl z celého Slovenska, ktorým ministerstvo na realizáciu projektu pridelilo finančnú podporu.

    Projekt spočíva vo vytvorení podporného rovesníckeho tímu v každej triede, ktorý bude nápomocný vyučujúcim a najmä svojim spolužiakom pri vytváraní zdravého a bezpečného prostredia a dobrej sociálnej klímy. Rovesnícky tím v jednotlivých triedach bude zložený z dvoch "anjelov záchranárov" a dvoch "anjelov psychológov", ktorí absolvujú cielené vzdelávanie.

    "Anjeli psychológovia" sa pod vedením psychologičky a sociálneho pedagóga zúčastnia štyroch 3-hodinových vzdelávacích modulov na témy: 1. duševné zdravie 2. konflikty a ich riešenie, prevencia šikanovania 3. závislosti a ich prevencia 4. komunikačné zručnosti. Okrem teoretických a praktických zručností budú rozvíjať aj veľmi potrebné "soft skills". 

    "Anjeli záchranári" absolvujú kurz 1. pomoci vedený certifikovaným a skúseným inštruktorom. 

    Výstupom projektu bude:

    1. vytvorenie podporného rovesníckeho tímu v každej triede,

    2. vytvorenie osvetových materiálov zameraných na podporu duševného zdravia, zdravého životného štýlu a prevenciu šikanovania, na poskytnutie informácií o krízových linkách a poskytnutie 1. pomoci,

    3. osvetová činnosť rovesníckeho podporného tímu v rámci triednických hodín v jednotlivých triedach,

    4. zabezpečenie učebných pomôcok k nácviku poskytovania 1. pomoci. 

    Sme radi, že naši žiaci prejavili o projekt veľký záujem a ich spätná väzba z prvých vzdelávaní je veľmi pozitívna. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú v prospech našej školskej komunity a tiež v budúcnosti pre svoj vlastný osobnostný a profesionálny rozvoj.