• Informácie o platbách

    • Aktuálne informácie zverejníme po plenárnom rodičovskom združení a zasadaní Rady spoločenstva rodičov. 


     Na plenárnom združení Spoločenstva rodičov dňa 13. septembra 2019 bola odsúhlasená výška rodičovského príspevku na šk. rok 2019/2020 v sume:

     1. rodičovský príspevok: 4€/mesačne/1 dieťa rodiny + 2 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca
     2. príspevok na prevádzku školy: 1€/mesačne/1 dieťa rodiny + 0,5 € mesačne na prvého súrodenca + 0 € mesačne na každého ďalšieho súrodenca

      

     Číslo účtu Spoločenstva rodičov a priateľov KGŠM:

     2628098073/1100

     IBAN: SK95 1100 0000 0026 2809 8073

     (Tatra banka)

     Variabilný symbol: 20202021

     Konštantný symbol:      0558

     Špecifický symbol: 1 alebo 2

     1 – predstavuje rodičovský príspevok

     2 – predstavuje príspevok na prevádzku školy

      

     Predmet: priezvisko+meno, trieda***

     (napríklad: Malá Anna, septima, Malý Ján, 1.A).

      

     Vážení rodičia,

     prosím nezabudnite identifikačné údaje, inak Rada rodičov nemôže identifikovať Vašu platbu.

     Je na Vás, ako sa rozhodnete rodičovský príspevok platiť: polročne alebo naraz za celý šk. rok.

     Poplatok môžete uhradiť naraz za obidva polroky alebo jednotlivo za 1. polrok najneskôr do 31. 10. 2019 a za 2. polrok najneskôr do 31. 3. 2020. 

     Ak sa rodina nachádza vo finančnej tiesni, môže požiadať Radu spoločenstva rodičov o odpustenie príspevku.

      Žiadosť o odpustenie príspevku