• Katolícke gymnázium Štefana Moysesa je zapojené do Národného projektu: "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotým znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov. 
      

     Názov: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Kód projektu v ITMS2014+: 312011AQI4

     Miesto realizácie: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

     Výzva - kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

     Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

     Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

     Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

     Obdobie realizácie: 01.06.2020 - 31.12.2022
      


      
     Informácie o MPC: 
     https://mpc-edu.sk
     Viac informácií o Národnom projekte PoP II.: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2