• Odišla domov...
     • Odišla domov...

      Nenápadná, skromná, vďačná za každé povšimnutie a poďakovanie. Takú sme ju poznali. Našu pani upratovačku Dášku Sádovskú. Po krátkej, ale vážnej chorobe si ju Pán v polovici septembra zavolal k sebe. Ako jedno spoločenstvo sme prosili za spásu jej duše v stredu pri spoločnej sv.omši. Nech ju Pán Boh v nebi oslávi a odmení za každé dobro. Venujte jej, prosím, nielen tichú spomienku, ale i modlitbu.

    • Kvapka v mori...
     • Kvapka v mori...

      ... ale keby tam nebola, chýbala by. Tak nejako to povedala svojho času Matka Tereza o pomoci jej spolusestier tým najchudobnejším v Kalkate. V stredu 22.9. sme sa aj my na škole zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Vyzbierali sme vyše 90 eur. Malé perníkové srdiečka, ktoré každý darca dostal,môžu pripomínať sladkosť a dobrotu jeho daru pre krajiny trpiace extrémnou chudobou,ako napr. Haiti, Honduras či Albánsko. Viac informácií o zbierke ako aj projektoch pomoci spomínaným krajinám nájdete na www.bojprotihladu.sk.

     • Poďakovanie

      Vážení rodičia,
      milí žiaci,
      vážení priatelia školy,

      touto formou chceme oficiálne poďakovať všetkým rodičom, priateľom a zamestnancom KGŠM, ktorí boli ochotní nám pomôcť a prispeli nám finančným príspevkom cez portál LudiaLudom.sk, na zakúpenie šatňových skriniek pre našich žiakov. Spolu aj s príspevkom z iných zdrojov školy sme zakúpili šatňové skrinky podľa nášho pôvodného zámeru (pre prímu, sekundu).

     • Poskytovanie sociálnych štipendií

      Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2020 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR).

      Žiadosť predkladáte na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

     • Začiatok školského roka - organizačné pokyny

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína vo štvrtok 2. 9. 2021. Žiaci prichádzajú do školy od 8:30 do 9:00 cez hlavný vchod. Je potrebné mať nasadené rúško (tvárový štít sa za náhradu rúška nepovažuje). V triedach sa stretnú so svojím triednym profesorom. O 9:30 sa bude konať sv. omša (podľa počasia buď v exteriéri na zadnom šk. dvore, alebo v katedrále, kam sa žiaci presunú so svojimi triednymi profesormi). Sv. omša je z pandemických dôvodov prioritne určená žiakov a zamestnancov školy. Po skončení sv. omše môžu starší žiaci spred katedrály odísť domov. Mladší žiaci (príma až kvarta) sa vrátia v sprievode svojich triednych profesorov do školy.

     • Informácie o stravovaní pre žiakov prvých ročníkov

      Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87). Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (je ním prístupový kód do objednávacieho systému), ktorý Vám bol zaslaný e-mailom. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra).

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte KGŠM

      Vo štvrtok 2. 9. 2021 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 6:45 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza bočným vchodom spredu od telocvične.

      V zelených okresoch je dôrazne odporúčané, aby žiak predložil pri nástupe na šk. internát vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa zmení farba okresu, nemôže byť žiak bez predloženia tohto dokumentu na internáte ubytovaný. Preto je vhodné predložiť ho na začiatku šk. roka a potom len v prípade, ak žiak chýba na internáte viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).

  •  

    

  •  

     

   • zatiaľ žiadne údaje