• OZNAM

      V zmysle usmernení vydaných MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR, v snahe dodržiavať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19 je

      ZAKÁZANÝ VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY

      v čase vyučovania od 730 – 1500!

      Výnimku majú osoby s povolením vstupu potvrdeným riaditeľom školy a s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby!

     • COVID-19

      Vážení rodičia, milí žiaci, na základe aktuálnych usmernení je nosenie rúška naďalej povinné nielen v spoločných priestoroch školy, ale aj v triedach počas celého vyučovania (toto nariadenie platí predbežne do 30. 9. 2020). Prezentáciu s najdôležitejšími informáciami ohľadom prevecie ochorenia COVID-19 nájdete v prílohe.

     • 14. 9. 2020 - riaditeľské voľno

      Riaditeľ Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010Z.z.
      poskytuje z prevádzkových dôvodov

     • Medzinárodný projekt Erasmus+ pre žiakov KGŠM

      Vďaka programu Erasmus+ budú mať žiaci našej školy možnosť spoznávať Európu! Náš frankofónny projekt na tému "Bouger, partager, manger: pour un monde plus durable" bol schválený a v najbližších 2-3 rokoch umožní žiakom francúzskeho jazyka nielen komunikovať, ale snáď aj v prípade priaznivej epidemiologickej situácie stretnúť sa so svojimi rovesníkmi z európskych krajín (Česká republika, Francúzsko, Španielsko, Taliansko). Tešíme sa, že v rámci tém zdravého životného štýlu, trvalo udržateľných zdrojov a vzájomného zdieľania tradícií a hodnôt získajú naši žiaci nový rozmer štúdia cudzích jazykov a priateľstvá na celý život. Veľká vďaka patrí Mgr. Ive Ivaničovej a PaedDr. Andrei Ceplákovej, ktoré kvalitný projekt v spolupráci s vedením školy pripravili a ktorým sa podarilo získať preň veľmi zaujímavé parnerské školy.

     • Momentka z prázdnin

      Opäť si chceme skrášliť priestory školy našimi prázdninovými spomienkami, a tak vás pozývame zapojiť sa do aktivity Momentka z prázdnin. Stačí poslať 1 fotografiu, napísať svoje meno a triedu, prípadne, čo fotografia mala zachytiť. Jeden z vás, ktorí sa zapojíte, bude odmenený sladkou odmenou. Vašu momentku posielajte mailom na adresu o.Borisa (boris.brutovsky@gmail.com), alebo do správ na FB našej školy. Fotografie budeme zbierať do 15. septembra. A keď si prišiel/prišla v čítaní až sem, neváhaj a hneď vyber nejakú fotku a podeľ sa s nami.

     • Začiatok šk. roka - organizačné pokyny

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína v stredu 2. 9. 2020. Prvé ročníky (I. A, I. B, príma) prichádzajú do školy o 8:30 cez hlavný vchod. Musia mať pri sebe obe vyhlásenia týkajúce sa prevencie COVID podpísané rodičmi. Je potrebné mať nasadené rúško. Žiaci prvých ročníkov budú mať triednické hodiny s triednym učiteľom. O 10:00 sa na šk. dvore bude konať sv. omša. Sv. omša nie je určená pre verejnosť (rodičia, absolventi školy a pod.).

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers