• Duchovný program počas Veľkého týždňa
     • Duchovný program počas Veľkého týždňa

      Hľadáme spôsoby, ako sa zjednotiť a aspoň duchovne stretnúť počas tohto obdobia. Katolícke školy na Slovensku aj nášmu gymnáziu ponúkajú zapojiť sa do pilotného projektu, a to do online prenosu duchovného programu, ktorý bude prenášaný z Bratislavy v jednotlivé dni, vždy o 10.30 hod. Duchovný program má za cieľ duchovne mobilizovať a pripraviť žiakov, študentov a učiteľov na blížiace sa sviatky Veľkej noci. Stačí si v uvedený čas kliknúť na www.zkss.sk alebo na https://facebook.com/zkss.sk/videos/

     • Oznam o možnosti vyzdvihnutia učebníc a osobných vecí

      V prípade, že ste si nechali v triedach učebnice, pracovné zošity alebo iné osobné veci, budete si ich mať možnosť vyzdvihnúť v pondelok 6. apríla a v utorok 7. apríla 2020. Prístup do školy bude umožnený v čase od 9:30 do 12:00. Rešpektujte prosím tieto usmernenia:

      - každý, kto vstúpi do budovy školy, musí mať na tvári rúško, odporúčame tiež použitie rukavíc
      - prosíme, aby ste neprichádzali v skupinách
      - prevzatie vecí musí prebehnúť bez zbytočného zdržiavania sa
      - v areáli školy ani v školskej budove sa nesmú vytvárať skupiny žiakov

     • Oznam o prerušení vyučovania

      Dňa 24. 3. 2020 sa vláda na svojom zasadnutí uzniesla, že vyučovanie na školách zostáva prerušené až do odvolania. Testovanie 9 a písomné maturity sa tento školský rok konať nebudú. Maturanti ukončia štúdium na strednej škole len ústnou formou maturitnej skúšky, ktorá sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna.

     • Prijímacie konanie

      V súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 by sa prijímacie skúšky mali uskutočniť v júni, v termíne do 30. 6. 2020. Prihlášky na štúdium je možné zasielať až do 15. 5. 2020. O postupe pri podávaní prihlášok Vás bude informovať príslušná ZŠ. Lekárske potvrdenie o spôsobilosti žiaka študovať na gymnáziu sa nevyžaduje. Dotazník o aktivitách vo farnosti je možné vyplniť aj elektronicky. Podrobnosti sa dozviete na našej stránke: https://kgsm.edupage.org/a/prijimacie-skusky

     • Oznam riaditeľa školy o zákaze vstupu do budovy KGŠM

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika, záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a v záujme predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 riaditeľ školy vydal

      zákaz vstupu do priestorov školy od 13. marca 2020 do odvolania.

     • Oznam o prerušení vyučovania

      Na základe pokynu predsedu BBSK č. 003/2020UKRBBSK zo dňa 11. 3. 2020 vydaného pre školy a školské zariadenia v jeho pôsobnosti a na základe Opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 10. 3. 2020 vydaného Diecéznym školským úradom, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, bod. 6 a s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID 19 udeľujem pre žiakov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa riaditeľské voľno v dňoch 12. 3. - 16. 3. 2020 (štvrtok, piatok a pondelok). Vyučovanie pokračuje v utorok 17. 3. 2020 podľa platného rozvrhu a úprav počas EČ a PFIČ maturitných skúšok. Je potrebné sledovať internetovú stránku školy a správy cez Edupage. Prevádzka internátu bude prerušená od 11. 3. 2020 od 18:00.

     • Stanovisko KBS

      Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Týka sa to aj sv. omší v našej škole. Žiaci školy prídu v stredu na 2. vyučovaciu hodinu. Zároveň povzbudzujeme žiakov a ich rodiny k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kaplnka školy zostáva počas škoského dňa otvorená na súkromnú modlitbu.

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers