• Odišla domov...
     • Odišla domov...

     • Nenápadná, skromná, vďačná za každé povšimnutie a poďakovanie. Takú sme ju poznali. Našu pani upratovačku Dášku Sádovskú. Po krátkej, ale vážnej chorobe si ju Pán v polovici septembra zavolal k sebe. Ako jedno spoločenstvo sme prosili za spásu jej duše v stredu pri spoločnej sv.omši. Nech ju Pán Boh v nebi oslávi a odmení za každé dobro. Venujte jej, prosím, nielen tichú spomienku, ale i modlitbu. 

    • Kvapka v mori...
     • Kvapka v mori...

     • ... ale keby tam nebola, chýbala by. Tak nejako to povedala svojho času Matka Tereza o pomoci jej spolusestier tým najchudobnejším v Kalkate. V stredu 22.9. sme sa aj my na škole zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Vyzbierali sme vyše 90 eur. Malé perníkové srdiečka, ktoré každý darca dostal,môžu pripomínať sladkosť a dobrotu jeho daru pre krajiny trpiace extrémnou chudobou,ako napr. Haiti, Honduras či Albánsko. Viac informácií o zbierke ako aj projektoch pomoci spomínaným krajinám nájdete na www.bojprotihladu.sk.

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia,
      milí žiaci,
      vážení priatelia školy,

      touto formou chceme oficiálne poďakovať všetkým rodičom, priateľom a zamestnancom KGŠM, ktorí  boli ochotní nám pomôcť a prispeli nám finančným príspevkom cez portál LudiaLudom.sk, na zakúpenie šatňových skriniek pre našich žiakov. Spolu aj s príspevkom z iných zdrojov školy sme zakúpili šatňové skrinky podľa nášho pôvodného zámeru (pre prímu, sekundu).

      Zároveň sa chceme poďakovať našim zamestnancom z prevádzky (pani vrátnička Magdaléna Pikulíková, pán školník Zdeno Repka, pani upratovačky Gabriela Blehová, Janka Digaňová) a viacerým ochotným učiteľom, ktorí počas prázdnin pomohli a skrášlili školské prostredie pre žiakov KGŠM (vymaľovanie či oživenie tried, vyčistené ihrisko, vymaľované školské šatne TV...). ĎAKUJEME!

     • Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2020 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR). 

      Žiadosť predkladáte na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

     • Začiatok školského roka - organizačné pokyny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína vo štvrtok 2. 9. 2021Žiaci prichádzajú do školy od 8:30 do 9:00 cez hlavný vchod. Je potrebné mať nasadené rúško (tvárový štít sa za náhradu rúška nepovažuje). V triedach sa stretnú so svojím triednym profesorom. O 9:30 sa bude konať sv. omša (podľa počasia buď v exteriéri na zadnom šk. dvore, alebo v katedrále, kam sa žiaci presunú so svojimi triednymi profesormi). Sv. omša je z pandemických dôvodov prioritne určená žiakov a zamestnancov školy. Po skončení sv. omše môžu starší žiaci spred katedrály odísť domov. Mladší žiaci (príma až kvarta) sa vrátia v sprievode svojich triednych profesorov do školy. 

      Na internáte sú vo štvrtok od 6:45 do 8:50 prítomné vychovávateľky. Po skončení sv. omše bude na internátoch zabezpečená služba od 11:00.

      V piatok sa vyučovanie začína o 8:00. Budú sa budú konať triednické hodiny. Žiaci I. A a prímy budú dostávať učebnice. Je potrebné si priniesť tašku a písacie potreby. Vyučovanie bude skrátené. Žiaci ubytovaní na internáte sa v piatok budú môcť odubytovať od 10:30 do 11:30.

      Prosíme všetkých rodičov a plnoletých žiakov, aby podali elektronicky prostredníctvom Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti a v prípade, že si žiak môže uplatniť výnimku z karantény, aj vyhlásenie o výnimke z karantény. V oboch prípadoch zvoľte prosím dátum 2. 9. 2021. Návod, ako podať tieto vyhlásenia cez Edupage, Vám bude zaslaný v správe. V listinnej podobe nám tieto vyhlásenia odovzdávajte len v nevyhnutnom prípade, ak sa Vám ich cez Edupage nepodarí podať.  

      Jedáleň je prvý šk. týždeň otvorená od 11:30, v prípade záujmu si prosím nezabudnite vopred objednať obed. 

      Tešíme sa na Vás a veríme, že spoločne začiatok školského roka spojený s preventívnymi opatreniami zvládneme! 

       

     • Prevencia ochorenia COVID-19 v šk. roku 2021/22

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci, pri príležitosti začiatku šk. roka si Vás dovoľujeme informovať o aktuálne platných opatreniach v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19. V plnom znení si ich môžete prečítať na stránkach MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia všetkých členov našej školskej komunity a zabezpečenie prezenčného vyučovania počas celého školského roka, preto Vás prosíme o spoluprácu pri ich dodržiavaní. 

      Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

      1. Zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci prostredníctvom Edupage predložia pred nástupom do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tento dokument bude v Edupage sprístupnený najneskôr 30. 8. 2021 a je potrebné ho predložiť na začiatku šk. roka a potom len v prípade, ak žiak chýba v škole viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu). Zatiaľ sa Banská Bystrica nachádza v zelenom okrese (vyhlásenie o bezpríznakovosti nie je povinné, ale vysoko odporúčané), akonáhle sa však situácia zhorší, nebude žiak môcť bez predloženia tohto vyhlásenia vstúpiť do školy a zúčastniť sa vyučovania. Preto odporúčame predložiť toto vyhlásenie už na začiatku septembra. Žiakom prvých ročníkov a ich rodičom boli prihlasovacie údaje do Edupage zaslané na e-maily rodičov. V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť sa do Edupage, kontaktujte prosím sekretariát školy na tel. č. 048/415 30 87. 

      vyhlásenie_o_bezpríznakovosti

      2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

      Odporúčame zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, aby prostredníctvom Edupage predložili škole na začiatku šk. roka oznámenie o výnimke z karantény (dokument bude v Edupage sprístupnený najneskôr 30. 8. 2021), ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi zúčastňovať sa naďalej prezenčného vyučovania. 

      oznámenie_o_výnimke_z_karantény

      3. Ministerstvo odporúča realizovať dobrovoľné samotestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré si zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci môžu zadarmo objednať v počte 25 ks na žiaka prostredníctvom Edupage od štvrtka 19. 8. 2021 od 11:00 do utorka 24. 8. 2021 do 23:59. Na KGŠM si budú môcť objednané testy osobne vyzdvihnúť (proti podpisu oprávnenej osoby) v utorok 31. 8. 2021. Testovanie je dobrovoľné, realizuje a vyhodnocuje sa doma. Žiak test ani jeho výsledok do školy neprináša. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.  

      4. Vstup do školy je možný len so správne nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 a usmernenia MŠVVaŠ nemožno za náhradu rúška považovať tvárový štít. Výnimky z nosenia rúška sú vymenované vo vyššie uvedenej vyhláške a riaditeľ školy nemôže povoliť žiadne iné výnimky. Pri vstupe do budovy sú žiaci povinní dezinfikovať si ruky. Je vhodné dať deťom do školy malý dezinfekčný gél alebo vlhčené obrúsky, aby si v prípade potreby mohli ruky dezinfikovať kedykoľvek. 

      5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského internátu.

      6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná nameraná telesná teplota je 37,5 °C).

      7. Tieto usmernenia platia aj pre žiakov ubytovaných na internáte. 

      8. Zákonný zástupca (plnoletý žiak) môže ospravedlniť dieťa z vyučovania najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (z dôvodu choroby alebo iných závažných dôvodov). Pri dlhšej absencii musí predložiť potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      9. Vstup cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti. Rodičia teda na začiatku šk. roka do budovy školy a šk. internátu nevstupujú!

       

     • Informácie o stravovaní pre žiakov prvých ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87). Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (je ním prístupový kód do objednávacieho systému), ktorý Vám bol zaslaný e-mailom. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra). 

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz http://www.spsjm.sk/skolska-jedalen/skolska-jedalen/ alebo na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D .

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte KGŠM

     • Vo štvrtok 2. 9. 2021 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 6:45 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza  bočným vchodom spredu od telocvične. 

      V zelených okresoch je dôrazne odporúčané, aby žiak predložil pri nástupe na šk. internát vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa zmení farba okresu, nemôže byť žiak bez predloženia tohto dokumentu na internáte ubytovaný. Preto je vhodné predložiť ho na začiatku šk. roka a potom len v prípade, ak žiak chýba na internáte viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).  

      vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

      Odporúčame preto zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, aby predložili na šk. internáte na začiatku šk. roka oznámenie o výnimke z karantény, ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi, aby bol na internáte naďalej ubytovaný a chodil do školy. 

      oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

      Prosíme nových žiakov, aby si priniesli vlastnú fotku veľkosti 3,5 x 4,5 cm (môže byť aj o trochu menšia), ktorá bude nalepená do ich osobného spisu.

      Žiaci musia mať na celý týždeň k dispozícii dostatočný počet čistých rúšok (2 na deň). Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). 

      Prečítajte si tiež informácie o prevencii COVID-19 na hlavnej stránke školy. Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Poplatok za internát pre príslušný mesiac sa hradí vopred. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu budú zaslané na e-mail zákonným zástupcov. Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

    • KGŠM v medzinárodnej  výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty
     • KGŠM v medzinárodnej výtvarnej súťaži „RADOSTI A BOLESTI SV. JOZEFA“ ...špeciálna cena poroty

     • Pri príležitosti vyhlásenia jubilejného roka Sv. Jozefa zorganizovala Štátna základná škola Bolesława Krzywoustego v Woline v Poľsku medzinárodnú výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojila aj študentka Daniela Sárová z 1.B triedy našej školy. Jej umelecké dielo (pozri prílohu), ktoré je dôkazom jej výtvarného talentu, ktorý  ocenila komisia  zvláštnou cenou poroty vo veľmi veľkej konkurencii mladých ľudí z takmer celého sveta. Danielke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj na medzinárodnej úrovni.   Pre lepší obraz o vysokej úrovni súťaže pripájam niekoľko údajov o súťaži.

       

      Do súťaže sa prihlásilo 1060 prác z viac ako 300 škôl a kultúrno- výchovných stredísk. Svoje zastúpenie v súťaži mali  všetky vojvodstvá v Poľsku ale aj zahraničné krajiny ako: India, Srí Lanka, Bielorusko, Ukrajina, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Mauricius, Malta, Madagaskar, Syria, Kuvajt, Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika, Česká republika, Rusko, Kazachstan, Azerbajdžan, Kirgistan, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Veľká Británia, Írsko, Argentína, Brazília, Čad, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Luxembursko, Maďarsko, Etiopia, USA. Výtvarné diela sa hodnotili v 7 vekových kategóriach. V 5. kategórii 14-15 rokov mala zastúpenie aj naša škola výtvarným dielom študentky Daniely Sárovej z 1.B.

      Záštitu nad podujatím prevzali: pán Janusz Kotański, veľvyslanec Poľskej republiky pri Svätej stolici, pani Magdaléna Zarębska-Kulesza,

      výchovná kurátorka Západopomorského vojvodstva,

      arcibiskup a metropolita Štětínsko-Kamieński jeho Excelence Arcibiskup Andrzej Dzięga

      Zasadnutie odbornej výberovej komisie sa uskutočnilo, z dôvodu pandémie formou telekonferencie,  dňa 7. mája 2021. Komisia pozostávala z týchto odborníkov: 

      • dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL, Katedra umeleckého výskumu od staroveku po súčasnosť, Inštitút vied o umení, Fakulta humanitných vied, Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline 
      • Sr. Eliza Bojarska, diecézny  katechetický inšpektor metropolitnej kúrie v Štetíne-Kamieni 
      • Anna Świtalska- Szewłoga, redaktorka katolíckeho programu Arka TVP3 Štetín 
      • Kňaz kan.  Zbigniew Woźniak, Akadémia umení v Štetíne 

       

      Všetky súťažné práce vykazovali veľkú umeleckú pripravenosť a nasadenie autorov. Porota na zhodla  na týchto výsledkoch:

      http://www.parafiawolin.pl/index.php/104-aktualnosci/zycie-parafii/956-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-radosci-i-bolesci-sw-jozefa-wyniki

      Uvádzam len kategóriu, ktorej malo zastúpenie naše katolícke gymnázium

       

      5. kategória  vek 14-15 rokov:  

      1. miesto   Adelle Haffar Aleppo Sýria;

              Konrad Bobowski PSP, Goczałków; 

      2. miesto   Gymnázium Austeja Palionyte Sauletekio Siauliai, Litva;  

      Jean Mathieu Duverge St. Joseph's College Commerford Street Curepipe 

      3. miesto   Adam Czyż Primary School No. 2, Żerniki Wrocławskie  

       

      Zvláštnu cenu poroty získali:

      Amelia Mucha  SP,  Żerniki Wrocławskie 

      Bogdan Biszkek   Kirgizja 

      Daniela Sárová  KGŠM,  Banská Bystrica,  Slovenská republika

      Deemer Aquilina  St  Patrick’s Salesian School,  Malta  

      Eleonora Pawłowiec   Polska Szkoła w Mińsku   

      Harsh Gobardhan  St Joseph’s College Commerford Street Curepipe Matiusuri 

      Karol Dobielski  SP Nr 7,  Radomsko 

      Maja Rusek  SP,  Błędów 

      Norbert Pazuniak  SP,  Żerniki Wrocławskie 

     • Jazykový kvet 2021

     • Z celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet sme tento rok odišli s cennými umiestneniami – dvomi prvými miestami a jedným štvrtým. Získali ich naši žiaci
      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (z tercie) - 1. miesto v kategórii Dráma v NEJ
      Hanka Hrašková (zo sekundy) - 1. miesto v kategórii Poézia a próza v TAJ
      Kristína Muchová (z 1.B) - 4. miesto v kategórii Poézia a próza v NEJ
      Všetkým víťazom blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa podobných jazykových úspechov.

     • Družstvo KGŠM v celoštátnom kole v Biblickej olympiáde opäť zažiarilo 2. miestom

     • „Z tmy do svetla“ -  bola téma tohtoročnej  online Biblickej olympiády  1. kat. základné školy získalo medailové 2.  miesto v Biblickej olympiáde v rámci Slovenska. 

      Družstvo biblistov KGŠM v zložení: Jakub Vajda príma, Lívia Obšajsníková  sekunda, Hannah Soláriková tercia, aj tento rok dokázalo, že naša škola patrí k špičke základných alebo cirkevných škôl Slovenska, ktorí bojujú medzi sebou o to, kto z nich je najlepší biblista v celoslovenskom kole Biblickej olympiády. Víťazstvo im uniklo len o 1,9 boda...

      Pri takmer 2 hodinovom online teste zloženom z rôznych typov úloh ako napr. testové otázky, biblické posolstvo textov, audio odposluch, práca s obrázkami a aplikovaná úloha „internetová diskusia“   by sa  určite zapotil nejeden z našich kňazov, či  odborníkov na sv. Písmo. Okrem teoretických vedomosti museli naši študenti preukázať umelecký talent z dramatickej oblasti, pretože podmienkou celoslovenského kola bola scénka ( 2-2,5 min) z niektorej prepísanej biblickej knihy Ex, Jon alebo Jn, ktorú nacvičli a nahrali. Naši žiaci si vybrali udalosť stretnutie Ježiša so Samaritánkou v Jn 4, 1-41. 

      Úspechy  žiakov KGŠM v Biblickej olympiáde a výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže ocenil aj o. biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý im dňa 4. 6. v priestoroch Biskupského úradu odovzdal diplomy a vecné ceny za umiestnenie v diecéznom i národnom kole Biblickej olympiády a  v krajskom kole výtvarnej súťaže. Pred osobným stretnutím s o. biskupom nám tajomník ICLic. Peter Lupták  žiakom ukázal  rôzne historicky cenné artefakty ako napr. originálnu zriaďovaciu listinu Banskobystrickej diecézy s podpisom panovníčky  cisárovny Márie Terézie. 

      Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme aby úspešne pokračovali v štafete získavania vzácnych umiestnení na úrovni Banskobystrického  kraja či Slovenska.

     • Exkurzia na ÚFS SR

     • V piatok 11. júna sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie na Úrade finančnej správy SR. Žiaci si mohli prezrieť priestory serverovne a oboznámili sa s funkciou a technickými parametrami serverov. Dozvedeli sa zaujímavosti z bezpečnosti, spôsoby prevencie a priebeh hasenia požiaru. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. V mene školy ďakujeme pánovi Predmeskému za zorganizovanie a zaujímavý výklad.

     • Výborné výsledky na celoslovenskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku!

     •  

      V dňoch 7.-8.6. sa uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku a naše víťazky krajského kola vo veľkej konkurencii získali: Nina Ondrušková  zo sekundy, pri svojom debute na olympiáde, 3.miesto a Tereza Turčanová zo sexty krásne 6.miesto. Blahoželáme a vyslovujeme MERCI za reprezentáciu  školy i kraja. FÉLICITATIONS!

     • Chemická olympiáda

     • Koncom apríla reprezentoval Slovensko Martin Puffler na online Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde. Získal bronzovú medailu, čím dosiahol svoj cieľ. Úžasné, nevídaný úspech.

      V apríli a máji prebehli krajské kolá CHO B a C kategórie, na ktorých sme mali aj my svoje zastúpenie.  V kategórii B skončila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou Martina Kopálová. V kategórii C zvíťazila Ema Soláriková  a okrem nej bola úspešná riešiteľka aj Daniela Macková, ktorá obsadila 7. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

      Zároveň ďakujeme aj ostatným študentom sexty, kvinty, 1.A a 1.B, ktorí postúpili do krajského kola a aj keď neboli úspešní, dúfame, že chémii zostanú aj naďalej verní.

    • Falošný ako...
     • Falošný ako...

     • ...žeby ako líška? Tak sa to nejako vraví. No zdá sa, že kľudne by mohlo byť aj "falošný ako náš klavír v kaplnke". No tomu je oddnes koniec! Nie klavíru, samozrejme, ale jeho falošným zvukom. V pondelok 31. mája si ho zobral do parády odborník na slovo vzatý, pán Eduard Rauch z Brusna. Bola to niekoľkohodinová makačka, a podľa pána Raucha pre klavír i pre naše uši aj nanajvýš potrebná. Tento hudobný nástroj už roky rokúce slúži nielen pri bohoslužbách a školských akciách v našej kaplnke, ale často aj ako "cvičisko" pre študentov precvičujúcich si úlohy do ZUŠ-ky. V poslednej dobe bolo totiž už jasne počuť, že potrebuje odbornú pomoc. Pánovi Rauchovi veľmi pekne ďakujeme za jeho službu a odteraz bude čistota hry závisieť len od klaviristu :-)

    • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"
     • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"

     • Všeličo sme sa počas dištančného obdobia museli zriecť, no niečo sa predsa dá trošku dohnať. V októbri sme sa chystali pripojiť k pomoci svetovým misiám akciou "sladká pomoc". Keďže sme ostali doma, sladká pomoc ostala bez chuti. No nie navždy! Tento týždeň, ktorý je na Slovensku známy ako Národný týždeň charity, náš projektík sladkej pomoci oprašujeme. Ako? Počas veľkých prestávok budú dobrovoľníci ponúkať čokoládky v hodnote minimálne 0,50 eura. Polovica sumy ide na náklady spojené s jej výrobou a druhá polovica (čistý zisk) na projekty pre deti v Senegale, Burkine Faso a Južnom Sudáne.  Ďakujeme všetkým dobrodincom misií za ich štedrosť, lebo tentokrát je to "dvakrát dobrá čokoláda".

    • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov
     • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov

     • Vážení rodičia,
      vážení priatelia školy, 
      milí absolventi, 

      šatňové skrinky sú v školách nepostrádateľné, žiaci ich často berú ako bežnú súčasť vybavenia školy. Osobné veci žiakov v šatni si počas školského roka žijú „kadejako“ a so stavom v nich často nie sú spokojní žiaci ani ich rodičia. Naším cieľom je teda zmodernizovať priestory šatní a zakúpiť postupne šatňové skrinky pre všetkých žiakov. Radi by sme začali s našimi „mladšími žiakmi“ (príma, sekunda, tercia, kvarta). Chceli by sme uchovať ich osobné veci čisté a v bezpečí.  

      Na začiatok plánujeme zakúpiť 104 skriniek. Išlo by o blok so 6 alebo 8 skrinkami/dvierkami s cylindrickým zámkom. Cena jednej skrinky je približne 45 Eur. Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac finančných prostriedkov, zakúpili by sme takéto skrinky aj pre starších žiakov našej školy.    

      Financovanie chceme zabezpečiť nasledovne:

      • vlastné zdroje, 
      • finančná zbierka od rodičov, priateľov školy (fundraising – výzva ludialudom.sk).

      V SÚVISLOSTI S DRUHOU ZLOŽKOU SA NA VÁS OBRACIAME S PROSBOU O POMOC FORMOU DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU VO VAMI ZVOLENEJ VÝŠKE.

      Môžete tak urobiť na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/10606  

      ĎAKUJEME!   ☺ 

     • Umiestnenie vo výtvarnej súťaži

     • V tomto pandemickom roku sa našim študentom podarilo zahviezdiť nielen vo vedomostných súťažiach, ale i v talentových. Jednou z nich bola aj súťaž Biblia očami detí a mládeže. Veľmi sa tešíme, že niekoľko našich prác bolo úspešných aj na krajskom (diecéznom) kole súťaže. Za týmito prácami sú však naši konkrétni žiaci, a to:

      1.miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Andrejka ČUNDERLÍKOVÁ z prímy,

      2. miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Patrik LAFFERS z prímy a 

      3. miesto v 6. kategórii (1.-4. roč. SŠ) - Katka RYBANOVÁ z 1.A

      Ich práce postúpili do celoslovenského kola medzi 147 výtvarných stvárnení z biblických kníh. A hoci im porota v tomto najvyššom kole 18. mája neudelila žiadne z výherných miest, sme na nich hrdí a bahoželáme ku krásnemu umiestneniu na krajskom kole.