• KGŠM v šk. roku 2021/2022 realizuje aktivity v rámci programu „Spolu úspešnejší 2021“, ktorý pripravilo MŠVVaŠ a ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci programu bolo vytvorených 5 skupín doučovania žiakov KGŠM v predmetoch ANJ, NEJ, MAT a FYZ s cieľom eliminovať negatívne dopady prerušenia prezenčného vyučovania v predchádzajúcich školských rokoch a zvýšiť tak školskú úspešnosť žiakov v priebehu stredoškolského štúdia i pri jeho ukončovaní.Sme radi, že sa do projektu „Spolu úspešnejší 2021“ zapojili naši žiaci a využili tak možnosť zlepšovať sa a napredovať. Veľká vďaka patrí našim pedagógom, ktorí si nad rámec vyučovania a krúžkovej činnosti našli čas na realizáciu tohto projektu.