• CVČ

    • Informácia o krúžkoch

     PONUKA_KRUZKOV_NA_SKOLSKY_ROK_23-24.docx

     vychovny_program_cvc

     Centrum voľného času (CVČ), pri  Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa, existuje od 1. januára 2013. Predtým fungovalo ako Katolícke školské stredisko záujmovej činnosti už  šesť rokov. Od roku 2006 bolo zriadené ako súčasť Katolíckeho  gymnázia Š. Moysesa na Hurbanovej ulici 9, v Banskej Bystrici. Činnosť CVČ prebieha  dennou formou, s výchovným jazykom slovenským, prípadne v cudzích jazykoch, na jednotlivých jazykových krúžkoch alebo projektoch. 

     Centrum voľného času sa  snaží zmysluplne využívať voľný čas žiakov a popritom ich učí vidieť srdcom. Snaží sa z mladých ľudí vychovať rozumných i empaticky spôsobilých zodpovedných  ľudí.

     Medzi  čiastkové ciele centra voľného času patria:   

     • individuálny rozvoj osobnosti,
     • zmysluplné využívanie voľného času žiakov,  
     • vytváranie mravných a duchovných hodnôt,
     • aktívny oddych,
     • formovanie  mladého človeka, učiť ho vzájomnej spolupráci, samostatnosti,

               originalite, flexibilite i tvorivosti,

     • vytváranie priateľského školského prostredia pre deti, pedagógov ako aj rodičov,
     • rozvíjanie talentov detí a ich celoživotné vzdelávanie sa

      

     Centrum funguje viac menej  v čase od 14:00 do 16:30, kedy  žiaci navštevujú záujmové krúžky alebo organizujú a sú účastní na iných voľno-časových aktivitách. Pre vysoký záujem krúžkov a pre nedostatok voľného času v poobedňajších hodinách, sú niektoré krúžky vedené ako nulté hodiny pred vyučovaním alebo blokovo. Centrum má tiež bohatú škálu aj kultúrno-spoločenských a duchovných podujatí, ktoré prebiehajú víkendovo, v jednotlivých poobedňajších hodinách, alebo niekedy aj počas vyučovania v rámci náhradného programu a pod.

     Záujmové krúžky majú možnosť navštevovať  žiaci našej školy, ako aj  žiaci iných škôl. Podmienkou však je, aby venovali škole vzdelávací poukaz alebo zaplatili povinný poplatok na celý školský rok. Jednotlivé záujmové krúžky vedú pedagogickí  zamestnanci školy, ktorí s centrom spolupracujú aj na iných školských podujatiach. Zamestnanci, ktorí vyučujú jednotlivé krúžky sú plne kvalifikovaní v daných odboroch a ponúkajú žiakom plnohodnotný rozvoj osobnosti. 

      

      Mgr. Lucia Štecová                                                                             

      koordinátorka CVČ