• VÝCHOVNÝ_PROGRAM_ŠKOLSKÉHO_INTERNÁTU

     Internátny poriadok

      

     Škola má vybudovaný školský internát v dvoch priestoroch priamo vo svojom areáli. 

     Vychovávatelia na školskom internáte: Mgr. Magdaléna Bibová, PhDr. Anna Turčanová, Mária Urbanová.

      

     Internát je počas týždňa otvorený od pondelka do piatka.

     Príchod študentov na internát po skončení víkendu je stanovený na pondelok –  od 7.30 do 8.30.

     Žiaci ubytovaní na internáte preto začínajú vyučovanie v pondelok 2. vyučovacou hodinou.

     Internát sa zatvára v piatok o 14.00. Do tohto času  musia študenti opustiť priestory internátu.

     Výška poplatku predstavuje mesačne sumu 40,– EUR.

     Vaša platba musí byť za aktuálny mesiac pripísaná na účet gymnázia vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

     Prosíme Vás preto, aby Ste v prípade trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke pamätali na túto skutočnosť a prevodný príkaz zadali s dostatočným časovým predstihom.

      

     Žiak bude mať zaistené ubytovanie na školskom internáte len v prípade, ak má včas uhradený poplatok za ubytovanie – rozhodujúci je dátum pripísania platby na účet gymnázia.

     Číslo účtu v tvare IBAN:  SK54 0200 0000 3500 4563 7312

     Každému žiakovi bol pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné v platbe uviesť. Zoznam variabilných symbolov je k dispozícii na internáte u vychovávateliek a na ekonomickom oddelení školy. Žiakom, ktorí u nás boli ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil.