• Informácia pre žiakov ubytovaných v školskom internáte

    • Škola má vybudovaný školský internát v dvoch priestoroch priamo vo svojom areáli. 

     Vychovávatelia na školskom internáte: Mgr. Magdaléna Bibová, Mária Urbanová, Mgr. Lucia Štecová.

      

     Internát je počas týždňa otvorený od pondelka do piatka.

     Príchod študentov na internát po skončení víkendu je stanovený na pondelok –  od 7.30 do 8.30.

     Žiaci ubytovaní na internáte preto začínajú vyučovanie v pondelok 2. vyučovacou hodinou.

     Internát sa zatvára v piatok o 14.00. Do tohto času  musia študenti opustiť priestory internátu.

     Výška poplatku predstavuje mesačne sumu 40,– EUR.

     Vaša platba musí byť za aktuálny mesiac pripísaná na účet gymnázia najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca.

     Prosíme Vás preto, aby Ste v prípade trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke pamätali na túto skutočnosť a prevodný príkaz smerovali s dostatočným časovým predstihom.

      

     Žiak bude mať zaistené ubytovanie na školskom internáte len v prípade,

     ak má včas uhradený poplatok za ubytovanie – rozhodujúci je dátum pripísania platby na účet gymnázia.

     Číslo účtu v tvare IBAN:  SK54 0200 0000 3500 4563 7312

     Každému žiakovi bol pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné v platbe uviesť. Zoznam variabilných symbolov je k dispozícii na internáte u vychovávateliek a na ekonomickom oddelení školy. Žiakom, ktorí u nás boli ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil.