• Informácie

    •  Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

     Na osemročnom gymnáziu je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk). Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže v nižších ročníkoch (príma až kvarta) im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte. 

     Štúdium na štvorročnom gymnáziu so všeobecným zameraním je určené žiakom z celej diecézy s možnosťou ubytovania na internáte.

      

     V súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19 došlo k zmenám v harmonograme prijímacieho konania.  Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

     Prihlášky na štúdium je možné podať do 15. 5. 2020.  Prihlášku na vzdelávanie doručí zákonný zástupca dieťaťa cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

     Žiadame Vás, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky prostredníctvom Edupage, a to i v prípade, že ste nám už prihlášku v papierovej alebo elektronickej podobe zaslali. Budeme tak mať možnosť bezodkladne Vás informovať o výsledku prijímacieho konania a týmto spôsobom nám tiež môžete potvrdiť zápis. Systém Edupage zároveň umožňuje automaticky prepočítať známky na body podľa príslušného vzorca, vďaka čomu sa vyvarujeme možným chybám.

     O postupe pri podávaní prihlášok cez Edupage Vás bude informovať príslušná ZŠ.

     Lekárske potvrdenie o spôsobilosti žiaka študovať na gymnáziu sa nevyžaduje.

     Dotazník o aktivitách vo farnosti je možné vyplniť aj elektronicky (nižšie na tejto stránke).

     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

     Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      

     Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe výsledkov prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi doručené cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

     V prípade, že uchádzač bude prijatý na štúdium, doručí zákonný zástupca do 4. júna 2020 našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu KGŠM. Rozhodujúci je dátum doručenia našej škole.

     V prípade, že sa nezapíšu všetci prijatí uchádzači, oznámi riaditeľ školy do 15. júna 2020 možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

     V prípade, že v 1. kole prijímacích skúšok nebude uchádzač na zvolenú strednú školu prijatý, môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

     Informácie o kritériách prijímacieho konania na štvorročné štúdium nájdete po kliknutí na tento odkaz:

     inovované_kritériá_štvorročné_štúdium.docx

      

     Informácie o kritériách prijímacieho konania na osemročné štúdium nájdete po kliknutí na tento odkaz:

      

     Pre vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite prosím na nasledovný odkaz (nie je potrebné, ak prihlášku podávate cez Edupage):

     https://kgsm.edupage.org/register/?

     Ak nevyužijete možnosť vyplniť aj našu elektronickú prihlášku, je potrebné, aby ste si vytlačili súhlas so spracovaním osobných údajov a podpísaný nám doručili jedným z dvoch spôsobov: 1. oskenovaný podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov odošlete elektronicky  na e-mail školy kgsm@kgsm.sk  alebo 2. vytlačený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov odošlete poštou na adresu školy: Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica.

     Súhlas_so_spracovanim_osobných_údajov_pre_potreby prijímacích skúšok.docx

     Vzhľadom k tomu, že v bodovom hodnotení zohľadňujeme i aktivity vo farnosti, je potrebné do 15. 5. 2020  doručiť na adresu školy vyplnený a potvrdený dotazník, resp. odoslať elektronický formulár. Dodatočne (t. j. po vyhodnotení kritérií prijímania a stanovení poradia žiakov) nebude môcť byť dotazník vyhodnotený.

     Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 umožňujeme elektronické vyplnenie dotazníka o aktivitách vo farnosti. Dotazník vypĺňa rodič a nie je nutné kontaktovať kňaza a žiadať pečiatku a podpis. Duchovný správca Katolíckeho gymnázia si však vyhradzuje právo overiť si správnosť vyplnených údajov. Za týmto účelom bude v prípade nejasností telefonicky kontaktovať kňaza v príslušnej farnosti, ktorú uvediete v dotazníku. Rodičia, ktorí už dotazník v listinnej podobe vyplnili, nechali potvrdiť a zaslali na adresu školy, nemusia duplicitne vypĺňať elektronický dotazník. 

     Dotazník o aktivitách vo farnosti pre 8-ročné gymnázium

     Po prijatí na KGŠM môže zákonný zástupca požiadať školu o vystavenie školského preukazu žiaka ISIC. Tento preukaz žiaci využívajú namiesto čipovej karty na MHD, autobusové a vlakové spoje a tiež ako čipovú kartu v školskej jedálni.  Umožňuje im tiež využiť zľavy pri nákupe niektorých tovarov a služieb. Bližšie informácie získate po kliknutí na nasledovný odkaz:

     ISIC-E26(1).docx