• Osemročné gymnázium

    • Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

     Na osemročnom gymnáziu je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk). Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže v nižších ročníkoch (príma až kvarta) im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte. 

     Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 8. 4. 2021 prostredníctvom ZŠ, na ktorej sa žiak vzdeláva. Prihlášky je možné podať elektronicky (cez Edupage alebo e-Škola) alebo v listinnej podobe na tlačivách predpísaných MŠVVaŠ.

     Do 20. 4. 2021 je potrebné zaslať na adresu Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa:

     Prijímacie skúšky sa budú konať 3. 5. 2021 a 10. 5. 2021. Z organizačných dôvodov sa môžu konať tiež 4. a 11. 5. 2021. Konkrétny termín konania vám bude doručený formou pozvánky na prijímacie skúšky v dostatočnom predstihu. 

     Prosíme uchádzačov a ich zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s kritériami prijímacieho konania: 

     kritériá_PS_2021_8RG