• Osemročné gymnázium

    • Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia a vierovyznania.

     Na osemročnom gymnáziu je výrazne posilnené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk). Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže v nižších ročníkoch (príma až kvarta) im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte. 

     Prosíme uchádzačov a ich zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s kritériami na prijímanie žiakov platnými pre prijímacie konanie na šk. rok 2023/24 aj na šk. 2024/25 (s výnimkou dátumov, ktoré budú aktualizované budúci šk. rok):

     kritériá_PS_2023_8RG

     príloha_ku_kritériám_prevod_slovného_hodnotenia

     Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 20. 3. 2023 prostredníctvom ZŠ, na ktorej sa žiak vzdeláva. Prihlášky je možné podať elektronicky (cez Edupage alebo e-Škola) alebo v listinnej podobe na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR podpísanom oboma zákonnými zástupcami. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie (na stiahnutie tu: čestné_vyhlásenie_podpis_zakonných_zástupcov)

     Do 25. 3. 2023 je potrebné doručiť na adresu Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa:

     • súhlas s testovaním študijných predpokladov formou psychologického vyšetrenia Suhlas_psychologicke_vysetrenie_prijimacie_skusky_CPP__BB_2023.docx (bez udeleného súhlasu nebude môcť byť Vaše dieťa testované a nebudú mu udelené žiadne body za toto kritérium)
     • dotazník_o_aktivitách_vo_farnosti_8RG
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby KGŠM (ak nie je súčasťou prihlášky)
     • fotokópie diplomov z predmetových olympiád a Pytagoriády 
     • uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaní žiaci) prikladá kópiu správy z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie, ktorá nie  je staršia ako dva roky
     • uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá aj potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
     • uchádzač so zdravotným znevýhodnením (vrátane integrovaných žiakov) predkladá vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania  potvrdenie_o_zdravotnej_spôsobilosti
     • kópie vysvedčení za 4. a 5. ročník prikladá len uchádzač, ktorý bol na vysvedčení hodnotený slovne

     Prijímacie skúšky sa budú konať 4. 5. 2023 a 9. 5. 2023.  Konkrétny termín s časom vám bude doručený formou pozvánky na prijímacie skúšky v dostatočnom predstihu. 

     Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023. Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) elektronicky cez Edupage alebo v listinnej podobe písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na vzdelávanie.

     potvrdenie_o_nastúpení_nenastúpení