• Začiatok školského roka - organizačné pokyny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína vo štvrtok 2. 9. 2021Žiaci prichádzajú do školy od 8:30 do 9:00 cez hlavný vchod. Je potrebné mať nasadené rúško (tvárový štít sa za náhradu rúška nepovažuje). V triedach sa stretnú so svojím triednym profesorom. O 9:30 sa bude konať sv. omša (podľa počasia buď v exteriéri na zadnom šk. dvore, alebo v katedrále, kam sa žiaci presunú so svojimi triednymi profesormi). Sv. omša je z pandemických dôvodov prioritne určená žiakov a zamestnancov školy. Po skončení sv. omše môžu starší žiaci spred katedrály odísť domov. Mladší žiaci (príma až kvarta) sa vrátia v sprievode svojich triednych profesorov do školy. 

      Na internáte sú vo štvrtok od 6:45 do 8:50 prítomné vychovávateľky. Po skončení sv. omše bude na internátoch zabezpečená služba od 11:00.

      V piatok sa vyučovanie začína o 8:00. Budú sa budú konať triednické hodiny. Žiaci I. A a prímy budú dostávať učebnice. Je potrebné si priniesť tašku a písacie potreby. Vyučovanie bude skrátené. Žiaci ubytovaní na internáte sa v piatok budú môcť odubytovať od 10:30 do 11:30.

      Prosíme všetkých rodičov a plnoletých žiakov, aby podali elektronicky prostredníctvom Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti a v prípade, že si žiak môže uplatniť výnimku z karantény, aj vyhlásenie o výnimke z karantény. V oboch prípadoch zvoľte prosím dátum 2. 9. 2021. Návod, ako podať tieto vyhlásenia cez Edupage, Vám bude zaslaný v správe. V listinnej podobe nám tieto vyhlásenia odovzdávajte len v nevyhnutnom prípade, ak sa Vám ich cez Edupage nepodarí podať.  

      Jedáleň je prvý šk. týždeň otvorená od 11:30, v prípade záujmu si prosím nezabudnite vopred objednať obed. 

      Tešíme sa na Vás a veríme, že spoločne začiatok školského roka spojený s preventívnymi opatreniami zvládneme! 

       

     • Prevencia ochorenia COVID-19 v šk. roku 2021/22

     •  

      Vážení rodičia, milí žiaci, pri príležitosti začiatku šk. roka si Vás dovoľujeme informovať o aktuálne platných opatreniach v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19. V plnom znení si ich môžete prečítať na stránkach MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia všetkých členov našej školskej komunity a zabezpečenie prezenčného vyučovania počas celého školského roka, preto Vás prosíme o spoluprácu pri ich dodržiavaní. 

      Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

      1. Zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci prostredníctvom Edupage predložia pred nástupom do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tento dokument bude v Edupage sprístupnený najneskôr 30. 8. 2021 a je potrebné ho predložiť na začiatku šk. roka a potom len v prípade, ak žiak chýba v škole viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu). Zatiaľ sa Banská Bystrica nachádza v zelenom okrese (vyhlásenie o bezpríznakovosti nie je povinné, ale vysoko odporúčané), akonáhle sa však situácia zhorší, nebude žiak môcť bez predloženia tohto vyhlásenia vstúpiť do školy a zúčastniť sa vyučovania. Preto odporúčame predložiť toto vyhlásenie už na začiatku septembra. Žiakom prvých ročníkov a ich rodičom boli prihlasovacie údaje do Edupage zaslané na e-maily rodičov. V prípade, že sa Vám nepodarí prihlásiť sa do Edupage, kontaktujte prosím sekretariát školy na tel. č. 048/415 30 87. 

      vyhlásenie_o_bezpríznakovosti

      2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

      Odporúčame zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, aby prostredníctvom Edupage predložili škole na začiatku šk. roka oznámenie o výnimke z karantény (dokument bude v Edupage sprístupnený najneskôr 30. 8. 2021), ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi zúčastňovať sa naďalej prezenčného vyučovania. 

      oznámenie_o_výnimke_z_karantény

      3. Ministerstvo odporúča realizovať dobrovoľné samotestovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré si zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci môžu zadarmo objednať v počte 25 ks na žiaka prostredníctvom Edupage od štvrtka 19. 8. 2021 od 11:00 do utorka 24. 8. 2021 do 23:59. Na KGŠM si budú môcť objednané testy osobne vyzdvihnúť (proti podpisu oprávnenej osoby) v utorok 31. 8. 2021. Testovanie je dobrovoľné, realizuje a vyhodnocuje sa doma. Žiak test ani jeho výsledok do školy neprináša. V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.  

      4. Vstup do školy je možný len so správne nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021 a usmernenia MŠVVaŠ nemožno za náhradu rúška považovať tvárový štít. Výnimky z nosenia rúška sú vymenované vo vyššie uvedenej vyhláške a riaditeľ školy nemôže povoliť žiadne iné výnimky. Pri vstupe do budovy sú žiaci povinní dezinfikovať si ruky. Je vhodné dať deťom do školy malý dezinfekčný gél alebo vlhčené obrúsky, aby si v prípade potreby mohli ruky dezinfikovať kedykoľvek. 

      5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského internátu.

      6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná nameraná telesná teplota je 37,5 °C).

      7. Tieto usmernenia platia aj pre žiakov ubytovaných na internáte. 

      8. Zákonný zástupca (plnoletý žiak) môže ospravedlniť dieťa z vyučovania najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (z dôvodu choroby alebo iných závažných dôvodov). Pri dlhšej absencii musí predložiť potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      9. Vstup cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti. Rodičia teda na začiatku šk. roka do budovy školy a šk. internátu nevstupujú!

       

     • Informácie o stravovaní pre žiakov prvých ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87). Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (je ním prístupový kód do objednávacieho systému), ktorý Vám bol zaslaný e-mailom. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra). 

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz http://www.spsjm.sk/skolska-jedalen/skolska-jedalen/ alebo na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D .

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte KGŠM

     • Vo štvrtok 2. 9. 2021 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 6:45 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza  bočným vchodom spredu od telocvične. 

      V zelených okresoch je dôrazne odporúčané, aby žiak predložil pri nástupe na šk. internát vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa zmení farba okresu, nemôže byť žiak bez predloženia tohto dokumentu na internáte ubytovaný. Preto je vhodné predložiť ho na začiatku šk. roka a potom len v prípade, ak žiak chýba na internáte viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu).  

      vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením prvých príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou, ak sa na ne nevzťahuje výnimka v súvislosti s očkovaním alebo prekonaním COVID-19 za posledných 180 dní.

      Odporúčame preto zákonným zástupcom a plnoletým žiakom, aby predložili na šk. internáte na začiatku šk. roka oznámenie o výnimke z karantény, ktorá v prípade, že by mal žiak nastúpiť do karantény ako úzky kontakt pozitívnej osoby, umožňuje žiakovi, aby bol na internáte naďalej ubytovaný a chodil do školy. 

      oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

      Prosíme nových žiakov, aby si priniesli vlastnú fotku veľkosti 3,5 x 4,5 cm (môže byť aj o trochu menšia), ktorá bude nalepená do ich osobného spisu.

      Žiaci musia mať na celý týždeň k dispozícii dostatočný počet čistých rúšok (2 na deň). Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). 

      Prečítajte si tiež informácie o prevencii COVID-19 na hlavnej stránke školy. Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Poplatok za internát pre príslušný mesiac sa hradí vopred. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu budú zaslané na e-mail zákonným zástupcov. Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil.