• Začiatok šk. roka - organizačné pokyny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok sa začína v stredu 2. 9. 2020.  Prvé ročníky (I. A, I. B, príma) prichádzajú do školy o 8:30 cez hlavný vchod. Musia mať pri sebe obe vyhlásenia týkajúce sa prevencie COVID podpísané rodičmi. Je potrebné mať nasadené rúško. Žiaci prvých ročníkov budú mať triednické hodiny s triednym učiteľom. O 10:00 sa na šk. dvore bude konať sv. omša. Sv. omša nie je určená pre verejnosť (rodičia, absolventi školy a pod.). 

      Ostatné triedy prichádzajú priamo na sv. omšu, ktorá začína o 10:00 a bude sa konať v exteriéri na zadnom školskom dvore. Je potrebné mať nasadené rúško a vhodne sa obliecť. Títo žiaci do budovy nevstupujú, idú priamo dozadu na školský dvor a po sv. omši odchádzajú domov, prípadne idú na obed do jedálne. Vyhlásenia COVID im stačí odovzdať vo štvrtok triednemu učiteľovi. V prípade, že bude pršať, pošleme v stredu ráno cez Edupage správu žiakom, aby prišli priamo do katedrály - sledujte prosím Edupage!

      Na internáte sú v stredu do 10:00 prítomné vychovávateľky. Po skončení sv. omše bude na internátoch zabezpečená služba.

      Jedáleň je prvý šk. týždeň pre KGŠM otvorená v stredu až v piatok od 11:30 do 12:30, môžete si objednať stravu. Žiakov budú v jedálni koordinovať triedni učitelia podľa pripraveného harmonogramu. 

      Vo štvrtok začínajú žiaci prímy až kvarty o 8:30, ostatní o 9:00 v triedach. Budú sa konať triednické hodiny a žiaci budú dostávať učebnice. Je potrebné si priniesť tašku a písacie potreby. Dozor na internáte ráno do 9:00 a popoludní po skončení vyučovania bude zabezpečený. 

      Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú najmä vo svojej triede tak, aby sa žiaci z rôznych tried nepremiešavali. Na všetkých chodbách budú zabezpečené dozory.

      V piatok  sa budú konať účelové cvičenia v prírode od 9:00 - každá trieda v sprievode triedneho učiteľa a 1 ďalšieho učiteľa. Je potrebné sa vhodne obliecť a obuť. Dozor na internáte ráno do 9:00 a popoludní po skončení vyučovania bude zabezpečený. V prípade zlého počasia bude prebiehať vyučovanie (2.-4. vyučovacia hodina).

      Tešíme sa na Vás a veríme, že spoločne začiatok školského roka spojený s mnohými preventívnymi opatreniami zvládneme! 

       

     • Jazykový kvet 2020 - celoslovenské finále

     • Napriek pandémii sa aj tento školský rok uskutočnila súťaž Jazykový kvet pre recitátorov online formou. Žiačka našej školy, primánka Hanka Hrašková, sa prebojovala až do celoslovenského finále v kategórii Poézia a próza v talianskom jazyku a obsadila v ňom krásne prvé miesto.

      K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Dôležitý oznam - prevencia ochorenia COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pri príležitosti začiatku šk. roka a obnovenia šk. dochádzky Vás prosíme o spoluprácu v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19.

      Základné pokyny (v súlade s usmernením ministerstva školstva):

      1. Žiak je povinný predložiť pri prvom nástupe do školy 2 dokumenty podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom: zdravotný dotazník (príloha 2), v ktorom nás informuje o tom, či v 2. polovici augusta vycestoval do zahraničia a či sa zúčastnil hromadných akcií a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Bez odovzdania oboch týchto dokumentov sa nemôže zapojiť do vyučovacieho procesu. Prosíme, aby ste si ich vopred vytlačili a podpísané 2. 9. 2020 priniesli do školy. 

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak_aktualizovany.docx

      ​​​​​​​zdravotny_dotaznik_ziak_aktualizovany.docx

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak predkladá vždy, ak preruší dochádzku do školy na viac ako tri dni (napr. z dôvodu choroby alebo iných závažných dôvodov). 

      2. Vstup žiakov do školy je možný len s nasadeným rúškom. Žiak musí mať denne k dispozícii min. 2 rúška a 1 papierové vreckovky. Zákonný zástupca do školy ani na internát na začiatku šk. roka vstupovať s dieťaťom nemôže!!!

      3. Do 15. 9. 2020 žiaci povinne nosia rúško vo všetkých priestoroch školy, vrátane vlastnej triedy.

      4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského internátu.

      5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (max. prípustná teplota je 37,2 °C).

      6. Žiaci si dezinfikujú ruky pri vchode do budovy, kde je umiestnený bezdotykový dezinfekčný prístroj. Je vhodné dať deťom do školy malý dezinfekčný gél alebo vlhčené obrúsky, aby si v prípade potreby mohli ruky dezinfikovať kedykoľvek.

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu bude upravená v súlade s usmerneniami ministerstva školstva. O otvorení šk. roka budete informovaní v najbližších dňoch. 

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte

     • V stredu 2. 9. 2020 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 7:00 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza spredu od telocvične. Zákonným zástupcom je z dôvodu prevencie ochorenia COVID-19 vstup do priestorov školy a šk. internátu zakázaný.

      Žiak je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka na šk. internát 2 dokumenty podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom: zdravotný dotazník (príloha 2), v ktorom nás informuje o tom, či v 2. polovici augusta vycestoval do zahraničia a či sa zúčastnil hromadných akcií a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Bez odovzdania oboch týchto dokumentov nemôže byť ubytovaní na šk. internáte. Prosíme, aby ste si ich vopred vytlačili a podpísané 2. 9. 2020 priniesli a predložili vychovávateľke. 

      vyhlasenie_o_bezinfekčnosti_priloha_1.docx

      zdravotný_dotaznik_ziak_priloha_2.docx


      Žiaci musia mať na celý týždeň k dispozícii dostatočný počet čistých rúšok (2 na deň). Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). Vo štvrtok alebo v piatok sa žiaci zúčastnia účelových cvičení - je potrebné, aby mali vhodnú obuv a oblečenie na turistický výlet do prírody.  

      Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Poplatok za internát pre príslušný mesiac sa hradí vopred. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu budú v druhej polovici augusta k dispozícii na sekretariáte školy (048/415 30 87). Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

     • Informácie o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie sa môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87) od 18. 8. 2020. Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - je ním prístupový kód do objednávacieho systému. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra). 

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D