• Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte

     • V stredu 2. 9. 2020 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 7:00 hod. Na horný internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza spredu od telocvične. Zákonným zástupcom je z dôvodu prevencie ochorenia COVID-19 vstup do priestorov školy a šk. internátu zakázaný.

      Žiak je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka na šk. internát 2 dokumenty podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom: zdravotný dotazník (príloha 2), v ktorom nás informuje o tom, či v 2. polovici augusta vycestoval do zahraničia a či sa zúčastnil hromadných akcií a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Bez odovzdania oboch týchto dokumentov nemôže byť ubytovaní na šk. internáte. Prosíme, aby ste si ich vopred vytlačili a podpísané 2. 9. 2020 priniesli a predložili vychovávateľke. 

      vyhlasenie_o_bezinfekčnosti_priloha_1.docx

      zdravotný_dotaznik_ziak_priloha_2.docx


      Žiaci musia mať na celý týždeň k dispozícii dostatočný počet čistých rúšok (2 na deň). Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). Vo štvrtok alebo v piatok sa žiaci zúčastnia účelových cvičení - je potrebné, aby mali vhodnú obuv a oblečenie na turistický výlet do prírody.  

      Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Poplatok za internát pre príslušný mesiac sa hradí vopred. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu budú v druhej polovici augusta k dispozícii na sekretariáte školy (048/415 30 87). Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

     • Informácie o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Prístupové kódy a heslá pre elektronické prihlásenie sa môžu získať žiaci telefonicky na sekretariáte KGŠM (048/415 30 87) od 18. 8. 2020. Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - je ním prístupový kód do objednávacieho systému. Pre výdaj jedla je potrebné, aby žiaci mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne (posledný augustový týždeň alebo začiatkom septembra). 

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

     • Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2019 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR). 

      Žiadosť predkladáte na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

     • Súťaž Spievam po francúzsky

     • Dňa 21.6.2020 sa konalo výnimočné online  celoslovenské kolo súťaže Spievam po francúzsky. Zúčastnilo sa jej viacero žiakov našej školy, ktorým ďakujeme za peknú reprezentáciu. Špeciálne gratulujeme Natálii Nociarovej zo septimy, ktorá vyhrala vo svojej kategórii krásne 1.miesto!

     • Primičná sv. omša nášho absolventa a novokňaza Mateja

     • V nedeľu, 21. júna, sa uskutočnila v Podzámčoku primičná svätá omša nášho absolventa a už novokňaza, Mateja Izraela. Javorčatá, v podaní absolventov a Matejových priateľov, mali tú česť zaspievať si na tejto výnimočnej a krásnej slávnosti. Boh žehnaj nášho novokňaza.

     • Kňazská vysviacka nášho absolventa

     • Máme radosť, že si Pán vybral za svojho služobníka pri oltári aj absolventa našej školy, Mgr. Mateja Izraela. Týmto Vás chceme pozvať na jeho kňazskú vysviacku, ktorá bude v Kostole nanebovzatia PM v Banskej Bystrici v sobotu 20.6.2020 o 10.00 hod. a tiež poprosiť o modlitby za neho. Veríme, že v novom školskom roku ho privítame aj na sv. omši v našej kaplnke a prijmeme novokňazské požehnanie.

     • Výsledky prijímacieho konania na osemročné gymnázium

     • Výsledky prijímacieho konania na osemročné štúdium v odbore 79 02 J00 gymnázium si môžete pozrieť v priloženom súbore podľa kódu uchádzača, ktorý nájdete v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorá Vám bola zaslaná elektronicky.  Riaditeľ školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      výsledky_prijímacích_skúšok_8RG


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov

      Prosíme zákonného zástupcu prijatého uchádzača, aby do 24. júna 2020 doručil Katolíckemu gymnáziu záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou/osobne na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest po zápise a počet voľných miest na webovom sídle KGŠM.

      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu,  riaditeľ školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voci_rozhodnutiu_o_neprijati_8RG.docx​​​​​​​


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.

     • Predĺženie platnosti ISIC kariet pre žiakov školy

     • Známky na ISIC kartách žiakov sú platné do 30. 9. 2021. Pokiaľ si chcete zakúpiť známku na obdobie šk. roka 2020/2021, postupujte prosím nasledovne:
      -  od 1.6.2020 si môžu žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/
      - cena známky je 10 €
      - objednať známku bude možné aj cez školu koncom augusta, resp. začiatkom šk. roka najneskôr však do konca októbra

      List_pre_rodicov_revalidacia_2020      Predĺženie platnosti čipovej karty pre poskytnutie zľavy na dopravu na ISIC karte na rok 2020/2021:
      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj ISIC ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si od 15. 6. 2020 predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich pokynov:
      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno
      uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému
      terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na
      dopravu na čipe preukazu. Odporúčame využiť verejný terminál, do školy je možné prísť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

      V prípade, že študent zašle SMS a nemá si kde priložiť preukaz k terminálu, dohodla spoločnosť TransData s dopravcami predĺženie platnosti zliav nasledovne:
       Železnice Slovenskej republiky - platnosť zľavy bude predĺžená do 30.09.2020.
       Autobusoví dopravcovia (SAD a MHD) - u väčšiny dopravcov bude platnosť zľavy
      predĺžená do 30.9.2020.
      Odporúčame však pre istotu zaslať SMS a priložiť preukaz k terminálu už v júni. 

      Plagat_prolongacia_dopravy.pdf

      Info_prolongacia_dopravy_2020.docx     • Žiadosť o prijatie do školského internátu

     • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že do 12. 6. 2020 je možné podávať žiadosti o ubytovanie na školskom internáte pre budúci školský rok. Ubytovanie na školskom internáte je určené žiakom 1.-4. ročníka (resp. žiakov kvinty-oktávy so vzdialeným miestom bydliska). Žiadosť o prijatie do ŠI sa nachádza v prílohe tohto oznamu.

      Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 12. 6. 2020 buď poštou na adresu Katolíckeho gymnázia (Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica) alebo podpísanú a oskenovanú žiadosť na kgsm@kgsm.sk. Novoprijatým žiakom budeme po zápise posielať žiadosť o prijatie do šk. internátu, ako i ďalšie formuláre na vyplnenie individuálne. 

      Podrobnosti o prijímaní žiakov na šk. internát:

      1.    Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom.

      2.    Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka do šk. internátu.

      3.    Podmienky prijímania na šk. internát: 

      •    ubytovanie je poskytované prednostne žiakom Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa, žiaci iných škôl budú prijatí len v prípade, že kapacita internátu nebude naplnená žiakmi KGŠM,
      •    pri prijímaní sa berie do úvahy vzdialenosť miesta bydliska od Banskej Bystrice a dopravná dostupnosť,
      •    žiaci, ktorí budú v šk. roku 2020/2021 žiakmi 1. ročníka, majú pri prijímaní prednosť,
      •    pri prijímaní žiakov vyšších ročníkov sa zohľadňuje dodržiavanie vnútorných poriadkov šk. internátu počas šk. roka, miera využívania internátu (či žiak skutočne v plnej miere využíval internát počas šk. roka, pokiaľ mu v tom nebránili zdravotné problémy), ako i skutočnosť, či boli v minulosti včas a v požadovanej výške uhrádzané všetky poplatky.

      4.    O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení najneskôr do 15. 7. 2020. Pokyny o nástupe do školského internátu budú zverejnené do 31. 8. 2020 na webových stránkach školy.

      žiadost_o_prijatie_do_internátu

     • Prijímacie konanie na štvorročné gymnázium - aktualizácia informácií po zápise

     • Po ukončení zápisu prijatých uchádzačov (4. 6. 2020) sa uvoľnilo 15 miest v štvorročnom študijnom odbore. Na tieto miesta boli ku dňu 5. 6. 2020 prijatí uchádzači, ktorí nasledovali v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, podali odvolanie a k dnešnému dňu neboli zapísaní na štúdium na inej strednej škole. 

      Prosíme zákonných zástupcov dodatočne prijatých uchádzačov, aby čo najskôr doručili Katolíckemu gymnáziu potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf

      V prípade, že sa niektorí z dodatočne prijatých uchádzačov na štúdium nezapíše, bude možné do 15. 6. 2020 prijať na uvoľnené miesto nasledujúcich uchádzačov podľa poradia, ktorí podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí a nie sú zapísaní na štúdium na inej škole. 

      výsledky_po_zápise


     • Výsledky prijímacieho konania na štvorročný študijný odbor

     • V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Kód uchádzača bol zaslaný na e-mail zákonného zástupcu. Do konca týždňa Vám bude zaslané i rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na našu školu.

      Výsledne_hodnotenie_štvorročné štúdium.xlsx


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme): 

      Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí do 4. júna 2020 doručiť strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf. Je však pravdepodobné, že Vám ho vydala Vaša základná škola.

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4. jún 2020).


      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu, môže riaditeľ školy do 15. júna 2020 vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom podľa poradia vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voči_rozhodnutiu_o_neprijatí.docx


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.


     • Prosba o poukázanie 2 % z Vašich daní

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Ako každý rok, opäť prichádza čas, kedy sa rozhodujete, komu poukážete 2% z Vašich daní.

      Boli by sme radi, keby ste sa tento rok rozhodli podporiť Občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM a prispieť tak k tomu, aby VAŠA škola bola krajšia, modernejšia a kvalitnejšia.

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, skvalitnenie vybavenia školy a zakúpenie nových učebných pomôcok.

      Podrobnejšie informácie vrátane tlačiva získate na našej stránke: https://kgsm.edupage.org/a/2-z-dane-1

       

    • Duchovný program počas Veľkého týždňa
     • Duchovný program počas Veľkého týždňa

     • Hľadáme spôsoby, ako sa zjednotiť a aspoň duchovne stretnúť počas tohto obdobia. Katolícke školy na Slovensku aj nášmu gymnáziu ponúkajú zapojiť sa do pilotného projektu, a to do online prenosu duchovného programu, ktorý bude prenášaný z Bratislavy v jednotlivé dni, vždy o 10.30 hod. Duchovný program má za cieľ duchovne mobilizovať a pripraviť žiakov, študentov a učiteľov na blížiace sa sviatky Veľkej noci. Stačí si v uvedený čas kliknúť na www.zkss.sk alebo na  https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Program:

      Pondelok 6.4. o 10.30 h. Sv. omša (celebruje bratislavský pomocný biskup)

      Utorok 7.4. o 10.30 h. Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4. o 10.30 h. Adorácia (so sprievodným slovom)

      Združenie katolíckych škôl Slovenska má v úmysle pokračovať v duchovnom programe aj po sviatkoch. Ak by ste mali nejaký nápad ohľadom prípravy, realizácie duchovného alebo iného spoločného programu, dajte vedieť alebo priamo napíšte na www.zkss.sk :-)

     • Oznam o prerušení vyučovania

     • Dňa 24. 3. 2020 sa vláda na svojom zasadnutí uzniesla, že vyučovanie na školách zostáva prerušené až do odvolania. Testovanie 9 a písomné maturity sa tento školský rok konať nebudú. Maturanti ukončia štúdium na strednej škole len ústnou formou maturitnej skúšky, ktorá sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna.

      Katolícke gymnázium Š. Moysesa bude počas tohto obdobia zatvorené pre žiakov i pre verejnosť. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na kgsm@kgsm.sk (ak sa s nami potrebujete spojiť telefonicky, zanechajte nám v správe Vaše telefónne číslo a my Vám spätne zavoláme). Prosíme rodičov a žiakov, aby priebežne sledovali stránky školy a správy na Edupage, prostredníctvom ktorých Vás budeme ďalej informovať. Učitelia budú žiakom na Edupage zasielať študijné materiály a úlohy, ktorých vypracovanie je pre žiakov povinné. 

      PhDr. Zuzana Bačová, zástupkyňa riaditeľa