• Akreditácia Erasmus+

   • S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená žiadosť o akreditáciu v oblasti školského vzdelávania - číslo žiadosti 2022-1-SK01-KA120-SCH-000107655.

    Konkrétne to znamená, že nasledujúcich 5 rokov (2023-2027) sa naši žiaci i zamestnanci budú zúčastňovať viacerých projektov, v ktorých budú mať možnosť si v cudzích jazykoch vyučovaných na našej škole zdokonaliť svoje komunikačné, prezentačné, občianske, enviromentálne, odborné aj spoločenské kompetencie. Veríme, že si každý žiak našej školy nájde oblasť, do ktorej sa aj vďaka ponúknutým aktivitám a mobilitám angažovane zapojí.

    Vďaka akreditácii KGŠM od budúceho roka poskytne žiakom príležitosť zlepšiť svoje jazykové kompetencie absolvovaním časti štúdia na partnerskej škole vo Francúzsku, nadviažeme bilaterálnu spoluprácu formujúcu prodemokratické občianske postoje s partnerskou školou v zahraničí, v rámci humanitných predmetov obohatíme školské kurikulum vyučovaním heritológie (kultúrne dedičstvo) a hľadaním spoločných hodnôt a koreňov európskej kultúry, a to prostredníctvom „native speaker“ odborníkov prizvaných na našu školu, ako aj aktivít a mobilít v rámci bilaterálneho partnerstva. Erasmus akreditácia umožní rozširovať profesijné kompetencie aj zamestnancom školy.

    Azda najširší záber bude mať multilaterálne partnerstvo zamerané na zdravý životný štýl, trvalo udržateľný rozvoj a otvorenosť pre potreby iných. Tento projekt („Život s chuťou“) obohatí naše vyučovanie najmä o zážitkové aktivity, praktické vyučovanie a moderné aktivizačné metódy. K životu s chuťou nepochybne prispejú aj zahraničné mobility na partnerských školách.  

    Škola na každý šk. rok žiada o grant na realizáciu konkrétnych projektov, ktoré sú v súlade s cieľmi. Na obdobie od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024 nám bol pridelený grant vo výške 37 565 €. V tomto období je možné uskutočniť 4 vzdelávania PZ v zahraničí (cieľ c), 3 prípravné návštevy, 2 dlhodobé 6-týždňové individuálne mobility pre žiakov do partnerskej školy vo Francúzsku (cieľ a) a 1 týždennú skupinovú mobilitu pre 18 žiakov, zameranú na aktívne občianstvo, prodemokratické a proeurópske hodnoty (cieľ e).