• Štvorročné gymnázium

    • Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia a vierovyznania.

     Štúdium na štvorročnom gymnáziu so všeobecným zameraním je určené žiakom z celej diecézy s možnosťou ubytovania v internáte.

     Prosíme uchádzačov a ich zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s kritériami prijímacieho konania: 

     kritériá_PS_2023_4RG

     (Tieto kritériá sú platné nielen pre prijímacie konanie na šk. rok 2023/24, ale aj pre šk. rok 2024/25 - s výnimkou dátumov).

     Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 20. 3. 2023 prostredníctvom ZŠ, na ktorej sa žiak vzdeláva. Prihlášky je možné podať elektronicky (cez Edupage alebo e-Škola) alebo v listinnej podobe na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR podpísanom oboma zákonnými zástupcami. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie (na stiahnutie tu: čestné_vyhlásenie_podpis_zákonných_zástupcov).

     Do 25. 3. 2023 je potrebné doručiť na adresu Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa:

     • dotazník o aktivitách vo farnosti 4RG.docx
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby KGŠM (ak nie je súčasťou prihlášky)
     • fotokópie diplomov z predmetových olympiád a Pytagoriády 
     • uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaní žiaci) prikladá kópiu správy z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie, ktorá nie  je staršia ako dva roky
     • uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá aj potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
     • uchádzač so zdravotným znevýhodnením (vrátane integrovaných žiakov) predkladá vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania  
     • kópie vysvedčení za 8. a 9. ročník prikladá len uchádzač, ktorý bol na vysvedčení hodnotený slovne

     Prijímacie skúšky sa budú konať 4. 5. 2023 a 9. 5. 2023.  Konkrétny termín s časom vám bude doručený formou pozvánky na prijímacie skúšky v dostatočnom predstihu. 

     Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023. Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (najlepšie elektronicky cez Edupage alebo E-školu, prípadne v listinnej podobe).

     potvrdenie_o_nastúpení_nenastúpení