• Osemročné gymnázium

    • Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

     Na osemročnom gymnáziu je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúzsky jazyk). Štúdium je určené najmä žiakom z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, keďže v nižších ročníkoch (príma až kvarta) im nemôžeme poskytnúť ubytovanie v internáte. 

     Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 10.4. príslušného školského roka.

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • súhlas so spracovaním osobných údajov
     • dotazník o aktivitách vo farnosti (nepovinný)

     Na tomto mieste si môžete pozrieť kritériá prijímacieho konania z minulého roka, kritériá sa ale môžu zmeniť. Aktuálne informácie o prijímacom konaní zverejníme na tejto stránke do 31.3. príslušného školského roka.

     Prijímacie skúšky sa obvykle konajú v máji príslušného školského roka.