• Žiadosť o obytovanie na ŠI

    • Žiaci KGŠM (resp. ich zákonní zástupcovia), ktorí majú záujem o ubytvanie na internáte, sú povinní odovzdať vyplnenú prihlášku na sekretariáte školy.

     Prijatí žiaci predkladajú prihlášku najneskôr pri zápise a sú pri prideľovaní internátu uprednostnení. Starší žiaci podávajú prihlášku buď na sekretariáte školy alebo prostredníctvom vychovávateliek najneskôr do 31. 5.  Ubytovanie im bude pridelené podľa kapacitných možností na základe nasledovných kritérií: 1. vzdialenosť miesta bydliska od školy 2. sociálne pomery rodiny 3. rešpektovanie vnútorných predpisov školského internátu v predchádzajúcom šk. roku (v prípade, že už na internáte bol žiak ubytovaný).

     Pri nástupe na internát na začiatku šk. roka je žiak povinný predložiť vychovávateľkám potvrdenie o zdravotnom stave vydané obvodným lekárom, fotografiu do osobného spisu (3,5 x 4 cm) a priniesť si vlastnú posteľnú bielizeň.  

     Žiadosť o prijatie do školského internátu si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledovný odkaz:

     ziadost_o_prijatie_do_internatu.doc