• Činnosť

    • Milí priatelia,

     dovoľte, aby sme Vás informovali o činnosti občianskeho združenia: Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM.

     Občianske združenie si volí Rodičovskú radu, ktorú tvoria zástupcovia z každej triedy. Zvyčajne si rodičia triedy zvolia dvoch zástupcov a tí sa zúčastňujú 1x mesačne zasadnutí rodičovskej rady (prvá streda v mesiaci o 16 30 hod.). Na stretnutiach s vedením školy majú možnosť predniesť pripomienky, návrhy, podnety, kritiky a pomáhať škole. Rozhodujú aj o smerovaní školy, ale aj o výške a rozdelení finanč. príspevku rodičov. Rodičia prispievajú finančne na činnosť tohto združenia.

     Napr. v  tomto šk. roku Rodičovská rada prijala pravidlá pre rozdelenie rodičovského príspevku, ktorý je určený na podporu aktivít žiakov a pomoc škole:

      

     • príspevok na odmeny žiakov na konci šk. roka tvorí 5% z celkovej vyzbieranej sumy
     • príspevok na lyžiarske výcviky  je 20% zo sumy, ktorá sa v danom šk. roku vyzbierala v triede.
     • príspevok na maturity je 30% zo sumy, ktorá sa v danom šk. roku vyzbierala v triede.
     • príspevky na mimoškolskú činnosť žiakov odsúhlasuje rodičovská rada priebežne  (cestovné žiakov na súťaže, príspevok na celoškolské akcie, príspevok na žiackeho Mikuláša, príspevok na ples organizovaný študentmi, obnova a modernizácia učebných pomôcok, odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy ...)

      

     V škole vzrastá počet tried, ktoré  je nutné zariadiť alebo obnoviť zariadenie a preto rodičovská rada odsúhlasila na plenárnom rodičovskom združení spoločne s rodičmi jednorazový príspevok na zariadenie a obnovu tried vo výške 35,00€ na každého  novoprijatého  žiaka, (je potrebné vyplatiť ho pri zápise).

     Toľko aspoň základná informácia o práci rodičovskej rady. 

     Tešíme sa na Vaše podnety a pripomienky.

     S pozdravom

                                                                            Rodičovská rada