• Štvorročné gymnázium

    • Naša škola prijíma predovšetkým žiakov z katolíckych rodín, no výnimočne aj žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s kresťanským zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom jej programe. Škola rešpektuje slobodu ich svedomia.

     Štúdium na štvorročnom gymnáziu so všeobecným zameraním je určené žiakom z celej diecézy s možnosťou ubytovania v internáte.

     Prihlášky na štúdium je potrebné podať do 10.4. príslušného školského roka.

     K prihláške je potrebné priložiť:

     Na tomto mieste si môžete pozrieť  kritériá prijímacieho konania z minulého roka, kritériá sa ale môžu zmeniť. Aktuálne informácie o prijímacom konaní zverejníme na tejto stránke do 31.3. príslušného školského roka.

     Prijímacie skúšky sa obvykle konajú v máji príslušného školského roka.