• Výsledky prijímacieho konania na štvorročný študijný odbor

     • V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Kód uchádzača bol zaslaný na e-mail zákonného zástupcu. Do konca týždňa Vám bude zaslané i rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na našu školu.

      Výsledne_hodnotenie_štvorročné štúdium.xlsx


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme): 

      Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí do 4. júna 2020 doručiť strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf. Je však pravdepodobné, že Vám ho vydala Vaša základná škola.

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4. jún 2020).


      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu, môže riaditeľ školy do 15. júna 2020 vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom podľa poradia vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voči_rozhodnutiu_o_neprijatí.docx


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.