• Výsledky prijímacieho konania na štvorročný študijný odbor

     • V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Kód uchádzača bol zaslaný na e-mail zákonného zástupcu. Do konca týždňa Vám bude zaslané i rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na našu školu.

      Výsledne_hodnotenie_štvorročné štúdium.xlsx


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme): 

      Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí do 4. júna 2020 doručiť strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf. Je však pravdepodobné, že Vám ho vydala Vaša základná škola.

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4. jún 2020).


      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu, môže riaditeľ školy do 15. júna 2020 vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom podľa poradia vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voči_rozhodnutiu_o_neprijatí.docx


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.


     • Prijímacie konanie - aktuality

     • Prijímanie prihlášok na štvorročné i osemročné štúdium je ukončené. Výsledky prijímacieho konania na štvorročné štúdium budú zverejnené na webovom sídle školy do 29. 5. 2020. Riaditeľ Katolíckeho gymnázia najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie je možné stiahnuť na stránke https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss#prilohy. Niektoré ZŠ ho však svojim žiakom vydávajú. 

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí zákonný zástupca strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu gymnázia (Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole - voľte preto radšej elektronickú komunikáciu, v prípade odoslania poštou si prosím telefonicky overte, či nám Vaše potvrdenie bolo včas doručené (t. j. najneskôr 4. 6. 2020).