• Oznamy

    • Sv. omše

     Pondelok

     18.00 „internátna“

     kaplnka

     Utorok

     18.00

     katedrála

     Streda

       8.00

     kaplnka

     Štvrtok

       7.15

     kaplnka

     Piatok

       7.15

     kaplnka

      

     Po včasnej dohode s otcom Borisom je možné dať na sv. omšu osobný úmysel.

      

     Sv. spoveď

     Kedykoľvek mimo vyučovacích hodín po osobnej dohode s o. Borisom.

     Okrem toho každý piatok po 5. a 6. vyučovacej hodine. Sv. spoveď (príp. rozhovor) je vysluhovaná v sakristii školskej kaplnky.

      

     Veľké prestávky (10.35 – 10.55 hod.)

     Každý deň býva v kaplnke počas veľkej prestávky duchovný program: Čítanie Božieho slova, modlitba dvoch desiatkov ruženca, modlitba chvál. V piatok býva tradične eucharistická adorácia.

      

     Duchovné obnovy

     Víkendové duchovné obnovy prebiehajú podľa záujmu ročníkov. Tento rok plánujeme tzv. „bleskové“ duchovné obnovy pre každý ročník v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline.

      

     Služby v kaplnke

     Ako každá domácnosť, aj naša kaplnka si k dobrému fungovaniu vyžaduje poriadok a zapojenie všetkých rúk i nôh. Potešíme sa každému miništrantovi, ochotnému lektorovi/lektorke, spevákovi, prípadne prinesenému kvietku na skrášlenie liturgického priestoru. Tiež ďakujeme za službu upratania modlitebných stolčekov.

      

     Nácvik zboru Javorčatá

     Každý, kto má hlas a chce oslavovať Boha spevom, môže sa pripojiť ku školskému zboru Javorčatá. Na skúške sa pod vedením p.p. Javorského stretáva zbor každý utorok o 14.30 hod. v kaplnke.

      

     Vyučovanie náboženstva

     Katolícke náboženstvo je profilový predmet našej školy. Vyučuje ho duchovný správca školy a dvaja katechéti: MUDr. ThLic. Mária Šnegoňová a Mgr. Ivan Haľák. Predmet je klasifikovaný.

      

     Biblická olympiáda

     Súčasťou duchovnej formácie je spoznávanie Boha cez Sväté Písmo. Každý rok sa preto celá škola zapája do Biblickej olympiády (triedneho kola), ktoré je aj klasifikované. Tento rok 2014/2015 sú predmetom BO tri biblické knihy: Kniha Jozue (okrem kapitol 12-23), Tobiáš a Skutky apoštolov.

      

     Kontakty:

     o. Boris Brutovský          

     mail: boris.brutovsky@gmail.com

     mobil: 0910 916 909