KGŠM

Informácia pre žiakov ubytovaných v školskom internáte Informácia o stravovaní Zoznam potrieb pre prvákov Vzory žiadostí

Informácia pre žiakov ubytovaných v školskom internáte

Vážení rodičia, milí žiaci!

Škola má vybudovaný školský internát v dvoch priestoroch priamo vo svojom areáli. 

Vychovávatelia na školskom internáte: Mgr. Irena Holbíková, Mária Urbanová, s. Alacoque (Mgr. Mária Koščušková).

 

Internát je otvorený od pondelka do piatka.

Príchod študentov na internát je stanovený na pondelok –  od 7.00 do 8.30.

Žiaci ubytovaní na internáte začínajú vyučovanie v pondelok 2. vyučovacou hodinou.

Internát sa zatvára v piatok o 14.00. Do tohto času  musia študenti opustiť priestory internátu.

Výška poplatku predstavuje mesačne sumu 32,– EUR.

Vaša platba musí byť za aktuálny mesiac pripísaná na účet gymnázia najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca.

Prosíme Vás preto, aby Ste v prípade trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke pamätali na túto skutočnosť a prevodný príkaz smerovali s dostatočným časovým predstihom.


 

Žiak bude mať zaistené ubytovanie na školskom internáte len v prípade,

ak má včas uhradený poplatok za ubytovanie – rozhodujúci je dátum pripísania platby na účet gymnázia.

Odporúčame preto mať pri sebe aktuálny doklad o uhradenej platbe (výpis z IB, prevodný príkaz, poštová poukážka, atď.).

Číslo účtu: 35-45637312/0200 – VÚB, a.s.

IBAN: SK54 0200 0000350045637312

Každému žiakovi bol pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné v platbe uviesť. Zoznam variabilných symbolov je k dispozícii na internáte u vychovávateliek. Žiakom, ktorí u nás boli ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa