• Informácia pre žiakov ubytovaných v školskom internáte

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Škola má vybudovaný školský internát v dvoch priestoroch priamo vo svojom areáli. 

     Vychovávatelia na školskom internáte: Mgr. Irena Holbíková, Mária Urbanová, s. Alacoque (Mgr. Mária Koščušková).

      

     Internát je otvorený od pondelka do piatka.

     Príchod študentov na internát je stanovený na pondelok –  od 7.00 do 8.30.

     Žiaci ubytovaní na internáte začínajú vyučovanie v pondelok 2. vyučovacou hodinou.

     Internát sa zatvára v piatok o 14.00. Do tohto času  musia študenti opustiť priestory internátu.

     Výška poplatku predstavuje mesačne sumu 32,– EUR.

     Vaša platba musí byť za aktuálny mesiac pripísaná na účet gymnázia najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca.

     Prosíme Vás preto, aby Ste v prípade trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke pamätali na túto skutočnosť a prevodný príkaz smerovali s dostatočným časovým predstihom.


      

     Žiak bude mať zaistené ubytovanie na školskom internáte len v prípade,

     ak má včas uhradený poplatok za ubytovanie – rozhodujúci je dátum pripísania platby na účet gymnázia.

     Odporúčame preto mať pri sebe aktuálny doklad o uhradenej platbe (výpis z IB, prevodný príkaz, poštová poukážka, atď.).

     Číslo účtu: 35-45637312/0200 – VÚB, a.s.

     IBAN: SK54 0200 0000350045637312

     Každému žiakovi bol pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné v platbe uviesť. Zoznam variabilných symbolov je k dispozícii na internáte u vychovávateliek. Žiakom, ktorí u nás boli ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil.