• Činnosť

    • Milí priatelia,

     dovoľte, aby sme Vás informovali o činnosti občianskeho združenia: Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM.

     Občianske združenie si volí Rodičovskú radu, ktorú tvoria zástupcovia z každej triedy. Zvyčajne si rodičia triedy zvolia dvoch zástupcov a tí sa zúčastňujú 1x mesačne zasadnutí rodičovskej rady (prvá streda v mesiaci o 16 30 hod.). Na stretnutiach s vedením školy majú možnosť predniesť pripomienky, návrhy, podnety, kritiky a pomáhať škole. Rozhodujú aj o smerovaní školy, ale aj o výške a rozdelení finanč. príspevku rodičov. Rodičia prispievajú finančne na činnosť tohto združenia.

     Napr. v  tomto šk. roku Rodičovská rada prijala pravidlá pre rozdelenie rodičovského príspevku, ktorý je určený na podporu aktivít žiakov a pomoc škole:

      

     • príspevok na odmeny žiakov na konci šk. roka tvorí 5% z celkovej vyzbieranej sumy
     • príspevok na lyžiarske výcviky  je 20% zo sumy, ktorá sa v danom šk. roku vyzbierala v triede.
     • príspevok na maturity je 30% zo sumy, ktorá sa v danom šk. roku vyzbierala v triede.
     • príspevky na mimoškolskú činnosť žiakov odsúhlasuje rodičovská rada priebežne  (napr. uplynulý rok cestovné žiakov na súťaže, príspevok na oslavy výročia školy, nácvik muzikálu, ktorú organizuje KGŠM, príspevok na žiackeho Mikuláša, príspevok na ples organizovaný študentmi pre rodičov a pre profesorov, príspevok na pripojenie cez optické vlákno na internet, obnova a modernizácia učebných pomôcok, odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy ...)

      

     V škole vzrastá počet tried, ktoré  je nutné zariadiť alebo obnoviť zariadenie a preto rodičovská rada odsúhlasila na plenárnom rodičovskom združení spoločne s rodičmi jednorazový príspevok na zariadenie a obnovu tried vo výške 34,00€ na každého  novoprijatého  žiaka, (je potrebné vyplatiť ho pri zápise).

     Toľko aspoň základná informácia o práci rodičovskej rady. 

     Tešíme sa na Vaše podnety a pripomienky.

     S pozdravom

                                                                            Rodičovská rada