• Pravidlá spolunažívania v ŠI

     1. Budem používať pridelenú miestnosť a využívať celkové zariadenie ŠI, ktoré je pre mňa určené.
     2. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Preto sa chcem zúčastňovať sv. omší  a iných duchovných aktivít po dohode s vychovávateľom.
     3. Využijem možnosť športovej a inej  mimoškolskej činnosti v rámci ŠI, CVČ a školy, pričom vždy rešpektujem príchod do 21.00 hod..
     4. V rámci tolerancie a ohľaduplnosti voči svojim spolužiakom budem používať rádio tak, aby som nerušil ostatných prílišným hlukom. Sám Aristoteles odpovedal na otázku: „Ako sa máme správať k svojim priateľom? Tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám." V čase svojho osobného voľna budem vhodné TV programy sledovať podľa usmernenia vychovávateľa vo vyhradenej miestnosti, nie na izbe.
     5. Poteší ma, keď moje snaženie bude ocenené pochvalou, ale aj konštruktívna kritika formuje človeka.
     6. Využijem právo vedieť o všetkých činnostiach a aktivitách organizovaných v ŠI.
     7. Svoje osobné záľuby, ako návšteva krúžkov, kurzov, súborov a iných aktivít mimo ŠI budem realizovať po písomnom súhlase rodičov.
     8. Vzhľadom na dodržanie poriadku v ŠI, si návštevu kina naplánujem s príchodom do 21.00 hod. Mimo stanovený čas len po písomnom súhlase vedenia školy.
     9. Neporiadok, ktorý spôsobím, si po sebe upracem.
     10. V čo najväčšej miere používam slová ďakujem a prosím.
     11. Nezabúdam, že s úsmevom a príjemným vystupovaním viac dosiahnem.
     12. Prejavujem úctu a ľudskosť k svojim spolubývajúcim a ľuďom, ktorí ma obklopujú (napr. obyčajným pozdravom).
     13. Prejavujem tolerantnosť k bežným ľudským zlyhaniam u spolubývajúcich. Každý má občas nárok na zlý deň.
     14. Neberiem svojim spolubývajúcim bez povolenia ich osobné veci a predmety.
     15. Nepoužívam hrubé slová a vulgarizmy.
     16. Doprajem pokoj a ticho pri štúdiu svojim spolubývajúcim.
     17. Vzniknuté konflikty neriešim agresivitou a násilím. Využívam skôr pokojnú dohodu založenú na racionálnej argumentácii.
     18. Ak nedokážem určitý problém vyriešiť vlastnými silami, s dôverou sa môžem obrátiť na vychovávateľa.
     19. Uvedomujem si, že ŠI je ako veľká rodina, ktorej som členom. Využívam svoje práva, plním si povinnosti a dokážem niesť zodpovednosť za svoje činy.
     20. V správaní k druhým presadzujem asertívny prístup podľa zásady, že pri presadzovaní svojich hodnôt  a potrieb rešpektujem hodnoty a potreby druhého.

     „ Život je dar. Starostlivo s ním zachádzaj.“ Matka Tereza.

     1. Preto sa zaväzujem, že nebudem fajčiť, používať a prechovávať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé a nebezpečné látky a predmety, ktoré by mohli ohrozovať moje zdravie a zdravie mojich spolužiakov.
     2. Z dôvodu bezpečnosti nebudem na izbe používať nepovolené elektrospotrebiče.
     3. Vzájomné návštevy v rámci ŠI budem prijímať do 21.00 hod. Návštevy svojich známych vo vyhradených priestoroch po dohode s vychovávateľom.
     4. Nebudem si deformovať svoje vnútro čítaním nevhodnej literatúry, časopisov a hazardnými hrami.
     5. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nedovoľuje chodiť z mesta do ŠI cez Mestský park vo večerných hodinách – po 19.00 hod.

      

      


     Pedagogické zásady práce vychovávateľov

      

     1. Žiakom 1. ročníka venujeme osobitnú starostlivosť (spoznávaniu charakterových vlastnosti, domáceho prostredia, systému prípravy na vyučovanie, využívanie voľného času). Prejavujeme záujem o výchovno-vzdelávacie výsledky v spolupráci s triednymi profesormi.
     2. Pri hodnotení žiakov vychádzame z pozitívneho hodnotenia a povzbudzovania.
     3. Vo vzťahu žiak-vychovávateľ uplatňujeme partnerskú komunikáciu.
     4. V spolupráci s rodičmi včas a pohotovo informujeme o problémoch žiaka.
     5. Vzájomne spolupracujeme so všetkými pedagogickými zamestnancami gymnázia.
     6. Žiakov pravidelne informujeme o pripravovaných kultúrnych a náboženských podujatiach.
     7. Uplatňujeme individuálny prístup k žiakom.
     8. Do výchovného usmerňovania zahrňujeme program „ADC“ Domov mládeže bez alkoholu, drog, cigariet.
     9. V školskom internáte sa snažíme vytvárať také prostredie s pokojnou atmosférou, v ktorom sa môže každý prejaviť ako osobnosť. 

     Možnosti využívania voľného času vŠI

     - duchovný program, stretká, duchovné rozhovory, duchovná literatúra pre mládež
     - telovýchovné a športové aktivity (telocvičňa , posilovanie, volejbal, atď.)
     - čítanie, televízia, rozhlas, video
     - oblasť kultúry návštevy divadla, kina, múzea...
     - jazykové kurzy (AJ, NJ)
     - spoločenské a didaktické hry
     - možnosť využitia internetu v priestoroch internátu
     - varenie
     - maľovanie a aranžovanie
     - ručné práce
     - charitatívne aktivity v rámci možnosti Banskej Bystrice