• Predĺženie platnosti ISIC kariet pre žiakov školy

     • Známky na ISIC kartách žiakov sú platné do 30. 9. 2021. Pokiaľ si chcete zakúpiť známku na obdobie šk. roka 2020/2021, postupujte prosím nasledovne:
      -  od 1.6.2020 si môžu žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/
      - cena známky je 10 €
      - objednať známku bude možné aj cez školu koncom augusta, resp. začiatkom šk. roka najneskôr však do konca októbra

      List_pre_rodicov_revalidacia_2020      Predĺženie platnosti čipovej karty pre poskytnutie zľavy na dopravu na ISIC karte na rok 2020/2021:
      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj ISIC ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si od 15. 6. 2020 predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich pokynov:
      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno
      uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému
      terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na
      dopravu na čipe preukazu. Odporúčame využiť verejný terminál, do školy je možné prísť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

      V prípade, že študent zašle SMS a nemá si kde priložiť preukaz k terminálu, dohodla spoločnosť TransData s dopravcami predĺženie platnosti zliav nasledovne:
       Železnice Slovenskej republiky - platnosť zľavy bude predĺžená do 30.09.2020.
       Autobusoví dopravcovia (SAD a MHD) - u väčšiny dopravcov bude platnosť zľavy
      predĺžená do 30.9.2020.
      Odporúčame však pre istotu zaslať SMS a priložiť preukaz k terminálu už v júni. 

      Plagat_prolongacia_dopravy.pdf

      Info_prolongacia_dopravy_2020.docx     • Žiadosť o prijatie do školského internátu

     • Dovoľujeme si Vám oznámiť, že do 12. 6. 2020 je možné podávať žiadosti o ubytovanie na školskom internáte pre budúci školský rok. Ubytovanie na školskom internáte je určené žiakom 1.-4. ročníka (resp. žiakov kvinty-oktávy so vzdialeným miestom bydliska). Žiadosť o prijatie do ŠI sa nachádza v prílohe tohto oznamu.

      Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 12. 6. 2020 buď poštou na adresu Katolíckeho gymnázia (Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica) alebo podpísanú a oskenovanú žiadosť na kgsm@kgsm.sk. Novoprijatým žiakom budeme po zápise posielať žiadosť o prijatie do šk. internátu, ako i ďalšie formuláre na vyplnenie individuálne. 

      Podrobnosti o prijímaní žiakov na šk. internát:

      1.    Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom.

      2.    Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka do šk. internátu.

      3.    Podmienky prijímania na šk. internát: 

      •    ubytovanie je poskytované prednostne žiakom Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa, žiaci iných škôl budú prijatí len v prípade, že kapacita internátu nebude naplnená žiakmi KGŠM,
      •    pri prijímaní sa berie do úvahy vzdialenosť miesta bydliska od Banskej Bystrice a dopravná dostupnosť,
      •    žiaci, ktorí budú v šk. roku 2020/2021 žiakmi 1. ročníka, majú pri prijímaní prednosť,
      •    pri prijímaní žiakov vyšších ročníkov sa zohľadňuje dodržiavanie vnútorných poriadkov šk. internátu počas šk. roka, miera využívania internátu (či žiak skutočne v plnej miere využíval internát počas šk. roka, pokiaľ mu v tom nebránili zdravotné problémy), ako i skutočnosť, či boli v minulosti včas a v požadovanej výške uhrádzané všetky poplatky.

      4.    O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení najneskôr do 15. 7. 2020. Pokyny o nástupe do školského internátu budú zverejnené do 31. 8. 2020 na webových stránkach školy.

      žiadost_o_prijatie_do_internátu

     • Výsledky prijímacieho konania na štvorročný študijný odbor

     • V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Kód uchádzača bol zaslaný na e-mail zákonného zástupcu. Do konca týždňa Vám bude zaslané i rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na našu školu.

      Výsledne_hodnotenie_štvorročné štúdium.xlsx


      Usmernenie pre prijatých uchádzačov (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme): 

      Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí do 4. júna 2020 doručiť strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Toto potvrdenie môžete našej škole doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu Hurbanova 9, 974 0 1 Banská Bystrica. Odporúčame využiť Edupage a prosíme Vás, aby ste svoje rozhodnutie o nastúpení/nenastúpení vyjadrili čo najskôr. V prípade, že budete zasielať potvrdenie poštou/mailom, nájdete vzor potvrdenia na stránke https://www.ucimenadialku.sk/subory/prilohy-k-rozhodnutiu.pdf. Je však pravdepodobné, že Vám ho vydala Vaša základná škola.

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4. jún 2020).


      Usmernenie pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium (po doručení rozhodnutia v elektronickej forme):

      Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu, môže riaditeľ školy do 15. júna 2020 vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom podľa poradia vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Predpokladom je, že zákonný zástupca podá odvolanie a že uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Dôležité: Žiak, ktorý už doručil inej škole potvrdenie o nastúpení na štúdium, nemôže byť na základe odvolania prijatý na našu školu.

      Môžete použiť nasledovný vzor odvolania: Odvolanie_voči_rozhodnutiu_o_neprijatí.docx


      V prípade nejasností kontaktujte prosím sekretariát školy. Tel. 048/415 30 87.


     • Prijímacie konanie - aktuality

     • Prijímanie prihlášok na štvorročné i osemročné štúdium je ukončené. Výsledky prijímacieho konania na štvorročné štúdium budú zverejnené na webovom sídle školy do 29. 5. 2020. Riaditeľ Katolíckeho gymnázia najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie je možné stiahnuť na stránke https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss#prilohy. Niektoré ZŠ ho však svojim žiakom vydávajú. 

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí zákonný zástupca strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na kgsm@kgsm.sk alebo poštou na adresu gymnázia (Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole - voľte preto radšej elektronickú komunikáciu, v prípade odoslania poštou si prosím telefonicky overte, či nám Vaše potvrdenie bolo včas doručené (t. j. najneskôr 4. 6. 2020).

     • Prijímacie konanie

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného štúdia v odbore gymnázium sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Prihlášky na štúdium na štvorročné gymnázium je možné zasielať do 15. 5. 2020. Nakoľko došlo k významným zmenám v spôsobe podávania prihlášok, žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby sledovali pokyny svojej ZŠ. 

      Prihlášku na vzdelávanie je možné a odporúčané doručiť cez informačný systém Vašej základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Ak podáte prihlášku cez informačný systém ZŠ, výrazne tým uľahčíte jej spracovanie a správne vyhodnotenie - táto možnosť bude sprístupnená v najbližšej dobe a Vaša ZŠ Vám o tom bude včas informovať.

      Lekárske potvrdenie o spôsobilosti žiaka študovať na gymnáziu sa nevyžaduje.

      Dotazník o aktivitách vo farnosti je možné vyplniť aj elektronicky.

      Kritériá na prijímanie žiakov 9. ročníkov zverejníme do 7. 5. 2020, kritériá na prijímanie žiakov 5. ročníkov zverejníme do 29. 5. 2020.  Podrobnosti sa dozviete na našej stránke: 

      https://kgsm.edupage.org/a/prijimacie-skusky

       

     • Prosba o poukázanie 2 % z Vašich daní

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Ako každý rok, opäť prichádza čas, kedy sa rozhodujete, komu poukážete 2% z Vašich daní.

      Boli by sme radi, keby ste sa tento rok rozhodli podporiť Občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM a prispieť tak k tomu, aby VAŠA škola bola krajšia, modernejšia a kvalitnejšia.

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, skvalitnenie vybavenia školy a zakúpenie nových učebných pomôcok.

      Podrobnejšie informácie vrátane tlačiva získate na našej stránke: https://kgsm.edupage.org/a/2-z-dane-1

       

     • Oznam o hodnotení a klasifikácii žiakov počas mimoriadneho obdobia prerušenia vyučovania na školách

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v súlade s usmernením ministerstva školstva sme vypracovali smernicu, ktorá upravuje hodnotenie a klasifikáciu žiakov KGŠM počas mimoriadneho obdobia prerušenia vyučovania na školách, kedy je vzdelávanie žiakov realizované dištančnou formou. 

      klasifikacia_a_hodnotenie_ziakov

     • Požehnané veľkonočné sviatky

     • „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty)

    • Duchovný program počas Veľkého týždňa
     • Duchovný program počas Veľkého týždňa

     • Hľadáme spôsoby, ako sa zjednotiť a aspoň duchovne stretnúť počas tohto obdobia. Katolícke školy na Slovensku aj nášmu gymnáziu ponúkajú zapojiť sa do pilotného projektu, a to do online prenosu duchovného programu, ktorý bude prenášaný z Bratislavy v jednotlivé dni, vždy o 10.30 hod. Duchovný program má za cieľ duchovne mobilizovať a pripraviť žiakov, študentov a učiteľov na blížiace sa sviatky Veľkej noci. Stačí si v uvedený čas kliknúť na www.zkss.sk alebo na  https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Program:

      Pondelok 6.4. o 10.30 h. Sv. omša (celebruje bratislavský pomocný biskup)

      Utorok 7.4. o 10.30 h. Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4. o 10.30 h. Adorácia (so sprievodným slovom)

      Združenie katolíckych škôl Slovenska má v úmysle pokračovať v duchovnom programe aj po sviatkoch. Ak by ste mali nejaký nápad ohľadom prípravy, realizácie duchovného alebo iného spoločného programu, dajte vedieť alebo priamo napíšte na www.zkss.sk :-)

     • Oznam o prerušení vyučovania

     • Dňa 24. 3. 2020 sa vláda na svojom zasadnutí uzniesla, že vyučovanie na školách zostáva prerušené až do odvolania. Testovanie 9 a písomné maturity sa tento školský rok konať nebudú. Maturanti ukončia štúdium na strednej škole len ústnou formou maturitnej skúšky, ktorá sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna.

      Katolícke gymnázium Š. Moysesa bude počas tohto obdobia zatvorené pre žiakov i pre verejnosť. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na kgsm@kgsm.sk (ak sa s nami potrebujete spojiť telefonicky, zanechajte nám v správe Vaše telefónne číslo a my Vám spätne zavoláme). Prosíme rodičov a žiakov, aby priebežne sledovali stránky školy a správy na Edupage, prostredníctvom ktorých Vás budeme ďalej informovať. Učitelia budú žiakom na Edupage zasielať študijné materiály a úlohy, ktorých vypracovanie je pre žiakov povinné. 

      PhDr. Zuzana Bačová, zástupkyňa riaditeľa

     • Tlačenie potvrdení o štúdiu v prostredí Edupage

     • Vážení rodičia, v prípade, že potrebuje vystaviť potvrdenie o štúdiu svojho dieťaťa, využite prosím možnosť vytlačiť si potvrdenie v Edupage. Návod nájdete na stránke:  

      https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Oznam riaditeľa školy o zákaze vstupu do budovy KGŠM

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika,  záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a v záujme predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 riaditeľ školy vydal

      zákaz vstupu do priestorov školy od 13. marca 2020 do odvolania.

      V prípade potreby v nevyhnutnom prípade je vstup do priestorov školy povolený iba zamestnancom školy, len s predchádzajúcim povolením riaditeľa školy alebo zástupkyne riaditeľa školy!

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

       

     • Oznam o prerušení vyučovania

     • Na základe pokynu predsedu BBSK č. 003/2020UKRBBSK zo dňa 11. 3. 2020 vydaného pre školy a školské zariadenia v jeho pôsobnosti a na základe Opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu zo dňa 10. 3. 2020 vydaného Diecéznym školským úradom, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, bod. 6 a s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID 19 udeľujem pre žiakov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa riaditeľské voľno v dňoch 12. 3. - 16. 3. 2020 (štvrtok, piatok a pondelok). Vyučovanie pokračuje v utorok 17. 3. 2020 podľa platného rozvrhu a úprav počas EČ a PFIČ maturitných skúšok. Je potrebné sledovať internetovú stránku školy a správy cez Edupage. Prevádzka internátu bude prerušená od 11. 3. 2020 od 18:00. 

      Mgr. Ľubomír Kopál, riaditeľ školy

     • Stanovisko KBS

     • Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Týka sa to aj sv. omší v našej škole. Žiaci školy prídu v stredu na 2. vyučovaciu hodinu. Zároveň povzbudzujeme žiakov a ich rodiny k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kaplnka školy zostáva počas škoského dňa otvorená na súkromnú modlitbu. 

      Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku:

      "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

     • Aktualizované usmernenie k prevencii šírenia koronavírusu

     • Ministerstvo školstva DÔRAZNE apeluje na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu. Platí to aj pre tých, ktorí majú podozrenie, že mohli byť v kontakte s nakazeným človekom či už na Slovensku alebo v zahraničí. Odporúčame sledovať správy a informácie krízového štábu a riadiť sa ich pokynmi.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky akéhokoľvek respiračného alebo iného infekčného ochorenia, je potrebné, aby zostal doma a nešíril toto ochorenie v školskom kolektíve či na internáte,

      Odporúčame dôsledne dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (pred jedlom - desiata, obed, po toalete, po skončení prestávky a pod.),

      2. nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      4. vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      5. vyvetrať v triede po každej vyučovacej hodine.

      6. nepoužívať v triedach spoločné froté uteráky. Prosíme žiakov, aby si priniesli vlastné papierové vreckovky/servítky/kychynské utierky, ktoré budú používať na utieranie rúk.

       

      Škola na najbližšie obdobie zrušila účasť žiakov na verejných podujatiach, plánovaný náhradný program počas písomných maturít bude zmenený. Podrobnejšie informácie poskytneme v najbližšej dobe. 

     • PLES KGŠM 2020

     • Aj tento rok sme sa veselo zabávali na našom školskom plese, ktorý sa konal 15. februára vo vysokoškolskej jedálni UMB. Celým plesom nás sprevádzala výborná nálada, krásne tance, bohatý program v réžii našich študentov a skvelá tombola. Plesu KGŠM sa zúčastnilo 176 účastníkov, medzi ktorými boli pozvaní hostia, pedagogický zbor, rodičia, absolventi, ako aj študenti našej školy. Všetci sme sa výborne zabávali až do skorého rána. Po pozitívnych ohlasoch a hodnoteniach môžeme povedať, že náš ples bol jeden z tých najvydarenejších a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať organizačnému tímu, všetkým sponzorom, rodičovskej rade za finančný príspevok, všetkým pomocníkom a pekárom skvelých koláčikov, no a, samozrejme, pani kuchárkam za dobrú večeru. Tešíme sa na Vás o rok.

      Fotky nájdete na našej stránke na Facebooku.

     • Stanovisko školy k prevencii šírenia koronavírusu

     • Na základe stanoviska ministerstva školstva vydáva KGŠM v súvislosti s prevenciou šírenia nasledovné usmernenie týkajúce sa žiakov a zamestnancov školy, ktorí sa v poslednej dobe zdržiavali v oblastiach s potvrdeným výskytom tohto ochorenia:

      - počas nasledovných 14 dní je potrebné venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu svojho zdravotného stavu

      - ak sa objavia prejavy respiračného ochorenia (kašeľ, bolesť v hrdle, zvýšená teplota), je potrebné zostať doma, telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a postupovať podľa jeho usmernení

      - vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí nemajú žiadne príznaky len preto, že sa vyskytovali v krajinách, kde sa koronavírus potvrdil, nie je možné 

      - dôrazne však všetkých žiadame, aby v prípade podozrenia na respiračné ochorenie boli ohľaduplní voči svojmu okoliu, zostali doma a nevystavovali ostatných riziku infekcie

      - žiakom i zamestnancom školy odporúčame dodržiavať nasledovné hygienické zásady:

      1. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používať dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu

      2. nedotýkať sa očí, úst a nosa neumytými rukami

      3. pri kašľaní a kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      4. ak je to možné, vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia


      V prílohe prikladáme celé stanovisko ministerstva školstva.


      usmernenie_koronavirus.pdf

      Ďakujeme Vám za porozumenie.


      PhDr. Zuzana Bačová

      Zástupkyňa riaditeľa školy


    • Pôstne obdobie v škole
     • Pôstne obdobie v škole

     • Aj keď sme tohtoročné pôstne obdobie pre jarné prázdniny nezačali spoločne, môžete sa zapojiť aj do týchto aktivít:

      1. 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstu: na nástenke pri vrátnici a v kaplnke vzadu je plagát so súradnicami z Písma pre konkrétny deň a tiež osobitný úmysel, za ktorý môžete obetovať napr. desiatok ruženca.

      2. Zapojiť sa do charitatívnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku: na vrátnici je krabička, do ktorej môžete vložiť svoj finančný dar pre deti v Ugande a Rwande. 

      3. Mládežnícka krížová cesta na Urpín, ktorá sa uskutoční po mládežke na konci marca, konkrétne v utorok 31. marca 2020.

      4. Prihlásiť sa na Kvetný víkend, teda na stretnutie mladých, ktoré organizuje DCM Maják na Španej doline v Dňoch 3. - 5. apríla 2020. Viac info na www.dcmmajak.sk

     • Francúzski lektori opäť na KGŠM!

     • Vďaka našim šikovným francúzštinárom, ktorí nadviazali spoluprácu s UMB a Alliance Francaise, sa nám opäť podarilo zabezpečiť pre našich žiakov francúzskych lektorov. Od 1. 2. 2020 vyučovanie francúzštiny obohatili Thibaut Veillard z Université de Rennes a Aurore de Couttarel z Université Savoie Mont-Blanc.