• Aktuálne

    • Škola zabezpečuje pre svojich žiakov:

     1. výchovné poradenstvo  (PhDr. Zuzana Bačová) - výchovné problémy, integrácia žiakov so ŠVVP, komunikácia s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, zabezpečenie stretnutí s psychologičkou z CPPPaP v priestoroch školy (cca 1x mesačne) na žiadosť plnoletých žiakov alebo zákonných zástupcov neplnoletých žiakov. 

     2. kariérne poradenstvo (Mgr. Iva Ivaničová) - poradenstvo pri výbere VŠ, organizácia exkurzií na veľtrhy VŠ, informácie o scio testovaní, pilotné scio testovanie, organizácia testovania profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPaP v Banskej Bystrici, poradenstvo pri vypĺňaní prihlášok na VŠ.

     3. prevenciu a monitoring sociálno-patologických javov (Mgr. Iva Ivaničová), ako sú šikanovanie, látkové a nelátkové závislosti, extrémistické prejavy.