• Aktuálne

    • Škola zabezpečuje pre svojich žiakov:

     1. výchovné poradenstvo  (PhDr. Zuzana Bačová) - výchovné problémy, integrácia žiakov so ŠVVP, komunikácia s Centrom poradenstva a prevencie, zabezpečenie stretnutí s psychologičkou alebo sociálnym pedagógom z CPP v priestoroch školy (cca 1x mesačne) na žiadosť plnoletých žiakov alebo zákonných zástupcov neplnoletých žiakov. 

     2. kariérne poradenstvo (Mgr. Iva Ivaničová) - poradenstvo pri výbere VŠ, organizácia exkurzií na veľtrhy VŠ, informácie o scio testovaní, pilotné scio testovanie, organizácia testovania profesijnej orientácie v spolupráci s CPPPaP v Banskej Bystrici, poradenstvo pri vypĺňaní prihlášok na VŠ.

     3. prevenciu a monitoring sociálno-patologických javov (Mgr. Iva Ivaničová), ako sú šikanovanie, látkové a nelátkové závislosti, extrémistické prejavy.

      

     Konzultačné hodiny:

     PhDr. Zuzana Bačová: pre zákonných zástupcov utorok 14:00 - 15:30 (je potrebné si konzultáciu vopred cez Edupage dohodnúť na konkrétny dátum a čas), pre žiakov školy počas voľných hodín výchovnej poradkyne 

     Mgr. Iva Ivaničová: pondelok od 11:50 do 13:25 (je potrebné si konzultáciu vopred cez Edupage dohodnúť)