• ŠDK: Mgr. Igor Huťka

    kontakt: hutka@kgsm.sk

    Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

     Školský digitálny koordinátor vykonáva nasledujúce činnosti:

    a) poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,

    b) spätná väzba pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,

    c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

    d) zabezpečenie aktuálneho digitálneho materiálu ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,

    e) pravidelná informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

    f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,

    g) administrácia online testovaní,

    h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

     

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“